sobota, 30 września 2017

Komunikat o dodatkowych dniach woolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach informuje, iż  dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 są:

22 grudnia 2017 r.
18, 19, 20 kwietnia 2018 r.
30 kwietnia 2018 r.
2, 4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.


W dniach tych szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, w których mogą uczestniczyć uczniowie. Ze względów organizacyjnych o uczestnictwie w zajęciach opiekuńczych rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym w/w dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian (w ustalonych na początku roku szkolnego godzinach).