wtorek, 26 maja 2020

Szanowni rodzice i uczniowie.

Od 1 czerwca br w szkole zorganizowane będą konsultacje nauczycieli dla uczniów. Bardzo proszę o udział dzieci w tych zajęciach, szczególnie tych uczniów którzy mają zagrożenia oceną niedostateczną. Zachęcam  także, tych uczniów, którzy chcą poprawić swoje oceny na wyższe, do konsultacji z nauczycielami w razie  pytań i trudności.  Codziennie kursuje autobus szkolny I kurs  ( powrót o godz. 13.00 ze szkoły).
            KONSULTACJE  DLA  UCZNIÓW  KLAS IV-VIII  REALIZOWANE  OD 01.06.2020r.
                                          W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DŁUGIEM
Dzień tygodnia,
  Godziny konsultacji

Nauczyciele, nauczany przedmiot, gabinet
 Poniedziałek
8.00- 13.00


9.50 -10.35
1.A.Zgrzebska – j. angielski   ,gab.25
2.J.Bojska – religia gab.22
3.M.Stępińska – j. polski  gab.10
4.E.Mitek – biologia, chemia, przyroda, gab.26
5.M.Brzezińska – fizyka gab.25

Wtorek
8.00 – 13.00
1.M.Stępińska – j. polski,  gab.10
2.A.Zgrzebska – j. angielski,   gab.25
3.M.Suchecka – matematyka,  gab. 22

Środa
8.00 – 13.00
1.E.Jagielski – historia, wos,  gab.25
2.W.Kruszewski –technika, informatyka, wych. fizyczne, gab.22
3.M.Suchecka – matematyka,  gab.26
4.A.Bilińska – plastyka, muzyka,  gab. 10

Czwartek
8.55 – 9.40

9.50 – 10.35
1.K.Zawiślak – j. niemiecki gab.10


2.E.Fajkierz – geografia,   gab. 26

czwartek, 21 maja 2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I-III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I-III
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGIEM
Zajęcia będą odbywać się od 25.05.2020r., codziennie w godzinach 8.00 – 13.00 w świetlicy szkolnej.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KL. VIII

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KL. VIII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGIEM
Klasa VIII w roku szkolnym 2019/2020 liczy 10 uczniów. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów na zajęcia konsultacyjne są podzieleni na 3 grupy. Konsultacje odbywać się będą od 25.05.2020r. we wtorki.

Nauczyciele w tym dniu są do dyspozycji uczniów do godz. 13.00 i dla chętnych osób udzielają dodatkowych objaśnień, pomocy itp.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA KLASY I - III


PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA  NA TERENIE  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  DŁUGIEM                
 KLASY I-III  ZAJĘCIA,   OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE  W OKRESIE  CZASOWEGO  OGRANICZONEGO    FUNKCJONOWANIA

I  Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III

1.       Świetlica szkolna  zostanie otwarta po wprowadzeniu wszystkich wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
2.       Świetlica szkolna  wznawia działalność w ograniczonym zakresie od 25 maja 2020r. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
3.       Zajęcia będą się odbywały  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

II  Bezpieczeństwo dzieci  w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
1
1.       Osoby dorosłe zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu do budynku.
2.       Liczebność grupy to 12 dzieci a w pewnych uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci.
3.       Minimalna przestrzeń do wypoczynku , zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 4 mkw.na jedno dziecko i każdego opiekuna.
4.       Grupy dzieci przebywają w wyznaczonej i stałej Sali- świetlica szkolna.
5.       Z sali usunięte są te przedmioty, sprzęty , zabawki, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą  przybory sportowe ( piłki, skakanki, obręcze itp. ) będą systematycznie dezynfekowane.
6.       Należy wietrzyć salę, w której są organizowane zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
7.       Dzieci mają zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów  i zabawek.
8.       Dzieci mogą  przebywać  na świeżym powietrzu na terenie placówki,  przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
9.       Zabronione jest organizowanie wyjść poza teren szkoły.
10.   Korzystanie z placu zabaw będzie uzależnione od możliwości  codziennego dezynfekowania sprzętu. W przypadku braku takiej możliwości ,plac zabaw będzie oznaczony taśmą i zabezpieczony przed wchodzeniem na jego teren.
11.   Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu  dystansu pomiędzy nimi.
12.   Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
13.   W zajęcia opiekuńcze nie będą angażowani pracownicy i personel powyżej 60 roku życia.
14.   W szkole wyznaczono pomieszczenie ( wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
15.   W placówce nie mogą przebywać osoby z zewnątrz.
16.   W wejściu  do szkoły oraz w sekretariacie , znajduje się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

III  Szczególne obowiązki  nauczycieli
1.       Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
2.       Informuje rodziców o szczególnych warunkach i zaleceniach obowiązujących podczas zajęć. Uaktualnia formy kontaktu z rodzicami dziecka. Informuje o kontrolnym badaniu temperatury dziecka termometrem bezdotykowym i konieczności wyrażenia zgody na to badanie przez rodziców dziecka.
3.       Organizuje zajęcia z zachowaniem wytycznych dotyczących higieny i bezpieczeństwa.
4.       Wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
5.       Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń  jest chory i może zarażać inne dzieci nauczyciel nie przyjmuje go na zajęcia,  prosi rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
6.       Nauczyciel, po zauważeniu , że dziecko w trakcie pobytu  wykazuje najmniejsze objawy choroby ( kaszel, katar itp.) natychmiast izoluje dziecko od grupy, powiadamia dyrektora szkoły oraz niezwłocznie prosi opiekunów, aby je odebrali.
7.       Opiekun przestrzega zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego : nosi maskę zakrywającą usta, nos lub przyłbicę,  jednorazowe rękawiczki.
8.       Nauczyciele  między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.
9.       Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności- osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
10.   Usuwa z Sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
11.   Zwraca uwagę,  i dopilnowuje aby dzieci często i regularnie myły ręce., szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Przeprowadza dzieciom pokaz właściwego mycia rąk. Przypomina i daje przykład.
12.   Regularnie przypomina uczniom , o podstawowych zasadach higieny. Przypomina, żeby dziecko unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
13.   Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętając, że także powinien je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
14.   Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
IV  Zasady bezpieczeństwa, pracownicy obsługi.
1.       Przed wejściem do budynku należy bezwzględnie skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk, zgodnie z instrukcją.
2.       Pracownicy oraz personel opiekujący się dziećmi  są zabezpieczeni w czasie wykonywania swoich obowiązków: maseczki na usta i nos, rękawiczki jednorazowe a także fartuchy z długim rękawem  ( do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do danej sytuacji).
3.       Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać środków profilaktyki zdrowotnej. Do placówki nie powinni przychodzić chorzy pracownicy.
4.       Dbają o utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
5.       Przeprowadzając dezynfekcję, dbają o ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
6.       Na bieżąco przeprowadzają dezynfekcję toalet.
7.       Dbają o uzupełnianie pojemników, dozowników z płynami dezynfekującymi. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8.       Pracownicy do pracy muszą przychodzić zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
9.       W pracę z dziećmi nie są zaangażowane osoby powyżej 60 roku życia.
10.   Dla osób  w przypadku do których jest podejrzenie objawów chorobowych , wydzielony zostanie pomieszczenie, obszar, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych.
1
V  Szczególne obowiązki  rodziców
1.       Przekazanie dyrektorowi i nauczycielom istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
2.       Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce rodzic przekazuje nauczycielowi, dyrektorowi szkoły istotne informacje o stanie jego zdrowia.
3.        Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
4.       Ma obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
5.       Do szkoły przyprowadza dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
6.       Rodzic nie pozwala dziecku żeby zabierało do szkoły  niepotrzebne  przedmioty  czy zabawki.
7.       Rodzice powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

VI Organizacja żywienia

1.       Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej  ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
2.       Szczególnie należy zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk na stołówce, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
3.       Zaleca się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku.
4.       Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.
5.       Dostawcy cateringu powinni dostarczać posiłki w pojemnikach wraz z jednorazowymi sztućcami.
6.       Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych.