czwartek, 30 lipca 2020

Nie nowotworom u dzieci" - bezpłatne badania profilaktyczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz klub MOTO Szprotawa w nawiązaniu do umowy partnerskiej o współpracy zawartej z Fundacją Ronalda MCDonalda i firmą „TOPMedical” z Lublina na wykonanie bezpłatnych badań w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „ Nie nowotworom u dzieci” skierowanej dla dzieci w wieku 9 miesięcy do 6 roku życia – informuje o możliwości skorzystania przez rodziców i opiekunów z bezpłatnych badań dla 70 dzieci z terenu Gminy Szprotawa. Badania zostaną przeprowadzone w dniu 31 sierpnia w Szprotawie. Miejsce badania zostanie wskazane w terminie późniejszym. Osoby, rodzice i opiekunowie dzieci zainteresowani badaniem profilaktycznym powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie ul. Żagańska 6, w terminie do 31 lipca br. i podać dane dziecka. Informujemy że ilość miejsc jest ograniczona.

Każde badanie jest dobrowolne i przeprowadzone po uzyskaniu zgody opiekuna. Badanie będzie poprzedzone wstępnym rozpoznaniem lekarskim uwzględniającym dane i informacje z wywiadu i zakończone będzie szczegółowym opisem. Pierwszeństwo w badaniach będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, dzieci wychowywane przez jednego rodzica, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych w formie zasiłku celowego przyzna stosowną pomoc na pokrycie badań. Wszelkich pozostałych szczegółów badania można uzyskać u pracowników socjalnych .

Zapraszamy serdecznie.


środa, 15 lipca 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. Rolnicy będą pytani m.in. o dochody, maszyny, użytkowane grunty, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form: samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rachmistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzany w całej Polsce w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku (spisywany będzie stan gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 roku). Akcja obejmie zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) lub jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej.

 Udział w PSR 2020 jest obowiązkowy.


środa, 1 lipca 2020

Komunikat

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w okresie wakacji oddział przedszkolny  pracuje. Poniżej plan pracy oddziału przedszkolnego:

29.06.2020 – 20.07.2020 opieka od godz. 8. 00 do godz. 13.00

01.08.2020 – 31.08.2020 opieka od godz. 8.00 do godz. 13.00

Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego w okresie wakacji odbywać się będzie zgodnie z Procedurą w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.