piątek, 15 stycznia 2021

WYTYCZNE ODNOŚNIE ORGANIZACJI NAUKI W KL. I-III OD 18.01.2021

 Dyrektor szkoły prosi rodziców, nauczycieli o zapoznanie się z procedurą organizacji nauczania w klasach I-III . Informujemy również, że dowozy szkolne odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu, od 18.01.2021 będzie też uruchamiane dożywianie dzieci( obiady).


            ZASADY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  DŁUGIEM W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU  Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM  COVID-19

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

Organizacja zajęć w klasach I-III od dnia 18 stycznia 2021 r.

Procedurę opracowano  na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły i ochrony przed zakażeniem korona wirusem.

Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Długiem, rodziców, uczniów, dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

I   Organizacja zajęć w szkole :

1.    1.     Szkoła rozpoczyna naukę z dniem 18.01.2021 r. Zajęcia będą odbywały się wg opracowanego planu lekcji obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021.

2.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3.     W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz dezynfekowanie rąk.

4.     Przedmioty i sprzęty znajdujące się w Sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

5.     Nauczyciele, pracownicy obsługi w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do placówki, powinni pozostać w domu, niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

6.     Uczniowie klas I-II wchodzą do szkoły/ wychodzą wejściem od strony biblioteki. Uczniowie klas III wejściem głównym.

7.     Uczniowie klas I-III korzystają z „ małej szatni”

8.     Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).

9.     Uczniowie, nauczyciele podczas lekcji nie muszą mieć maseczek zasłaniających usta i nos.  W przestrzeni wspólnej, korytarz, plac zabaw obowiązują maseczki. Jeśli czują się zagrożeni  w klasie w czasie zajęć , uczniowie i nauczyciele mogą stosować osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe.

10.           Przerwy międzylekcyjne : w czasie sprzyjającej pogody uczniowie klas I-III mogą spędzać  czas przerwy w wyznaczonych strefach: strefa I   -plac zabaw dla dzieci młodszych, strefa II- plac szkolny, strefa III- boisko szkolne.  Wychowawcy klas I-III regulują i uzgadniają zmiany stref dla klas.                                                                                                                                                                                 W przypadku niesprzyjającej aury  : kl. III-  hol szkolny,  kl.II – korytarz na parterze, kl. I – korytarz na I piętrze. Wychowawcy klas I-III regulują i uzgadniają zmiany stref dla klas.                                                                                                                                                                                 

11.           Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ( maskotek, zabawek itp.)

12.           Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

13.           W Sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

14.           W szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie ( wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

15.           W salach lekcyjnych, przy głównym wejściu do szkoły oraz w sekretariacie znajduje się wykaz potrzebnych numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

16.           Zajęcia będą prowadzone dla poszczególnych oddziałów, w miarę możliwości w jednej Sali.

a.      - klasa I- sala nr 24

b.     - klasa II-sala nr 13

c.      - kl.III –sala nr 12

17.           Każdy z uczniów ma przypisaną jedną i tę samą ławkę.

18.           Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.

19.           Zajęcia będą tak zorganizowane aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy się gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

20.           W Każdej Sali znajdują się pojemniki z płynami dezynfekującymi.

21.           Zajęcia świetlicowe odbywając się będą w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystane do bieżącej nauki .

22.           Należy unikać wyjść  grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  Zaleca się organizowanie wyjść w miejsca otwarte np. tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.

23.           Dzieci korzystające z bezpłatnych dowozów do szkoły muszą przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, którzy mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

II    Świetlica  szkolna

1.     Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

2.      Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone przy świetlicy szkolnej.

3.     Świetlicę należy wietrzyć ( nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

4.     Przedmioty i sprzęty znajdujące się w Sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

5.     Nauczyciel prowadzący zajęcia  przypomina dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Przypomina, żeby unikali dotykania oczu, nosa ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

6.     Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętając, że także powinien je stosować.

7.     Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

8.     Nauczyciel, po zauważeniu, że uczeń  w takcie zajęć wykazuje najmniejsze objawy choroby ( np. kaszel, katar itp.) natychmiast izoluje go od grupy, powiadamia dyrektora szkoły oraz niezwłocznie prosi opiekunów o odebranie ucznia,

9.     Nauczyciele między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1, metra a osoby przyprowadzający dzieci  do szkoły nie powinny podchodzić do osób tam przebywających zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 1,5 m.

            Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych są wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

 

III    Działalność biblioteki szkolnej:

1. Biblioteka jest dla dyspozycji dzieci  czynna w trakcie ich godzin bibliotecznych wg planu lekcji.

2. Nauczyciel  biblioteki jest  zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.

3. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły i pracownicy.

4. Muszą  przestrzegać  zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.

      5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych   urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe). 

6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do wyznaczonego miejsca  - pudła , wydzielonym regale lub stoliku.

7. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.

8. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat na którym leżały.

9. Nauczyciel zachowuje  bezpieczną odległość  od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

 10. Należy wietrzyć pomieszczenie biblioteki co najmniej co godzinę .

11. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

12.Ograniczenie liczby użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

 13. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (komputery) .

IV     Spożywanie posiłków

       1.Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach

       i z zachowaniem dystansu.

    2. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki   

         mogą być przynoszone w     pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

     3.Posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły.

4. Wielorazowe naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

5. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

V     Szczególne obowiązki rodziców:

      1. Rodzice przyprowadzają do szkoły dzieci zdrowe.

2.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – uczeń nie powinien być wysyłany do szkoły.

3. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na piśmie na pomiar temperatury.

      4. Rodzic/opiekun ma obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.

5. Rodzice powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

6. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego ze szkołą.

 

       III    Obowiązki nauczycieli:

a) dezynfekuje przed wejściem do klasy ręce lub posiada ochronne rękawiczki, dezynfekuje blat biurka i klawiaturę przed i po swoich zajęciach,

b) nauczyciele po skończonych zajęciach  w klasie odkaża blat biurka oraz klawiaturę. Podobnie wykonuje tą czynność  w Sali komputerowej dezynfekując także klawiatury przy stanowiskach uczniowskich.

c) wyjaśnienie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone,

d) organizacja zajęć z zachowaniem wytycznych dotyczących higieny i bezpieczeństwa,

e) w miarę możliwości organizuje zajęcia ( wych. fizyczne, plastyka itp.) na świeżym powietrzu.

f) w trakcie zajęć muzycznych uczeń może korzystać tylko z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.

g) zorganizowanie  konsultacji indywidualnej/grupowej z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,m ( 1 uczeń -1 stolik),

h) dopilnowuje aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów , podręczników itp.,

i) wietrzy salę w której przeprowadza  zajęcia, co najmniej raz na godzinę,

j) regularnie przypomina dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Przypomina, żeby unikali dotykania oczu, nosa ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,

k) zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętając, że także powinien je stosować,

l) unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,

ł) ustala bezpieczne zasady korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć,

m) nauczyciel, po zauważeniu, że uczeń  w takcie zajęć wykazuje najmniejsze objawy choroby ( np. kaszel, katar itp.) natychmiast izoluje go od grupy, powiadamia dyrektora szkoły oraz niezwłocznie prosi opiekunów o odebranie ucznia,

n) nauczyciele między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1, metra a osoby przyprowadzający dzieci  do szkoły nie powinny podchodzić do osób tam przebywających zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 1,5 m.

IV    Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

1) sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, sprzętów, zabawek znajdujących się w salach;

2) dozownik płynu do dezynfekcji rąk w przedsionku szkoły, pojemniki z płynem na korytarzach przy drzwiach do sal zajęć;

3) środki ochrony osobistej dla każdego pracownika oraz ogólnodostępne rękawiczki i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i dostawcami;

4) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz przy dozowniku z płynem;

5) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (zaadaptowany w tym celu gabinet pielęgniarki szkolnej), zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

6) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika.

Dyrektor w szczególności:

 1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami szczególnie z uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w klawiatur, włączników.

 2) dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować;

3) komunikuje się na bieżąco z rodzicami telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci;

 4) kontaktuje się z rodzicami telefonicznie w przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19;

5) informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żaganiu o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika;

 6) informuje organ prowadzący  o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika;

 7) współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb;

8) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;

9) zapewnia organizację pracy szkoły, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości stali opiekunowie

VI  Higiena, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń szkoły:

a)przy wejściu do szkoły są umieszczone  płyny  do dezynfekcji rąk i egzekwuje się  od wszystkich  osób  wchodzących do szkoły dezynfekcji rąk,

b)przeprowadzenie spotkania z pracownikami aby kładli szczególny nacisk profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy którzy są chorzy,

c)w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk,

d)pracownicy obsługi dbają o utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniu do spożywania posiłków,

e)obsługa dba o uzupełnianie pojemników, dozowników z płynami dezynfekującymi.

f) pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.