sobota, 24 kwietnia 2021

Komunikat - zajęcia hybrydowe

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki  od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 r. uczniowie  klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowe  z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz  zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zajęcia w  będą odbywały się zgodnie z planem lekcyjnym klas.

Uczniowie klas IV-VIII  będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie.

Nie są wprowadzane zmiany  w funkcjonowaniu przedszkoli, które funkcjonują w trybie stacjonarnym.

W szkole prowadzone są zajęcia  świetlicowe dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

W ten sam sposób odbywać się będą zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dowozy do szkoły pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W naszej szkole ustalony jest następujący harmonogram zajęć w klasach I-III:


Data

Klasa

Rodzaj prowadzonych zajęć

 

26.04.2021

I, II, III

 Zajęcia stacjonarne w szkole

27.04.2021

I, II, III

Zajęcia stacjonarne w szkole

28.04.2021

I, II, III

Zajęcia stacjonarne w szkole

29.04.2021

II, III

Zajęcia stacjonarne w szkole

I

Zajęcia online

30.04.2021

I, II, III

Zajęcia stacjonarne w szkole

 Zajęcia online, odbywać się będą w każdy czwartek dla jednej klasy począwszy jw. od klasy I w dniu 29.04.2021 r. następnie:

 klasa II- w dniu 06.05.21

klasa  III – w dniu 13.05.21

klasa I- w dniu 20.05.21

Dzień 04.05.2021r. jest ustalonym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów.

W dniach 25,26,27 maja,  odbywają się egzaminy klasy VIII-  w tych dniach pozostali uczniowie klas I-VII nie mają  wówczas zajęć dydaktycznych, w oddziałach przedszkolnych także nie odbywają się zajęcia.

   Organizacja zajęć w szkole  :

      1.      Szkoła rozpoczyna naukę  w systemie hybrydowym z dniem 26.04.2021 r. Zajęcia będę odbywały się wg opracowanego planu lekcji obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021.
2.       Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3.       W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz dezynfekowanie rąk.
4.       Uczniowie klas I-II wchodzą do szkoły/ wychodzą wejściem od strony biblioteki. Uczniowie klas III wejściem głównym.
5.       Uczniowie klas I-III korzystają z „ małej szatni”
6.       Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).
7.       Uczniowie, nauczyciele podczas lekcji nie muszą mieć maseczek zasłaniających usta i nos.  Na korytarzu, na zewnątrz budynku muszą zakładać maseczki.
8.       Przerwy międzylekcyjne : w czasie sprzyjającej pogody uczniowie klas I-III mogą spędzać  czas przerwy w wyznaczonych strefach: strefa I   -plac zabaw dla dzieci młodszych, strefa II- plac szkolny, strefa III- boisko szkolne.  Wychowawcy klas I-III regulują i uzgadniają zmiany stref dla klas.
9.        W przypadku niesprzyjającej aury  : kl. III-  hol szkolny,  kl.II – korytarz na parterze, kl. I – korytarz na I piętrze. Wychowawcy klas I-III regulują i uzgadniają zmiany stref dla klas
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
10.   Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
11.   Zajęcia będą prowadzone dla poszczególnych oddziałów,  w jednej Sali:
- klasa I- sala nr 24
- klasa II-sala nr 13
- kl. III –sala nr 12
12.   Zajęcia świetlicowe odbywając się będą w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystane do bieżącej nauki .
13.   Dzieci korzystające z bezpłatnych dowozów do szkoły muszą przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, którzy mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.