czwartek, 20 maja 2021

Egzamin ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

 

1.Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów w roku  szkolnym 2020/2021

 

 

1.1.        Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.         Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3.        Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

1.4.        Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.5.

1.5.        Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

 

1.6.        Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)       zdający

2)       osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,  specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),

3)       inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4)       uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

5)       pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

1.7.        W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie są  prowadzone  zajęcia edukacyjne  dla innych uczniów.

 

1.8.        Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,  maskotek.

 

1.9.         Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych  rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja .W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

1.10.     Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

1.11.     Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

1.12.     Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 

2.Środki bezpieczeństwa osobistego

 

 

2.1.        Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

2.2.         Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką ). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .

 

2.3.        Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)       wychodzi do toalety

3)       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

2.4.        Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 

2.5.        Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

3.Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

 

3.1.        Przy wejściu do szkoły są umieszczone  informację:

1)       dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2)       zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3)       zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4)       zawierającą numery telefonów do służb medycznych

5)       zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

 

 

3.2.        Przy wejściu do szkoły jest umieszczony  płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 

3.3.        Płyn do dezynfekcji rąk  jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu jest informacja   na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

 

3.4.       Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione  w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 

 

3.5.        Zdający zajmują miejsca pojedynczo przy ławkach dwuosobowych na ich skraju tak, aby członkowie zespołów nadzorujących mogli sprawdzić poprawność kodowania, zakodować arkusz uczniom do tego uprawnionym, sprawdzić kompletność odpowiedzi przenoszonych na kartę odpowiedzi, pracując z arkuszem, stojąc w wymaganej odległości od ucznia.

 

 

3.6.        Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

 

3.7. Dla każdego zdającego zostaje  zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Dla zdających zostają przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.  Wyznaczona sala to gabinet nr 13.

3.8. Zapewniona jest  bieżąca dezynfekcja toalet.

 

3.9. Prowadzony jest  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

3.10.         Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane  przed i po każdym egzaminie.

 

3.11.         Dezynfekowane  są także:

 

1)       sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

2)       odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego

3)       przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

 

3.12.         Na terenie szkoły jest  wyznaczone i przygotowane  pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.