SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO -

- PROFILAKTYCZNYSZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DŁUGIEM
na lata 2018 - 2019


WPROWADZENIE
     
 Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i  harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.
Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość               z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.
Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania               o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów             i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.
Program konstruowany jest w oparciu o treści ujęte w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, programy profilaktyczne realizowane w szkole oraz wszelkie działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym wynikające z potrzeb szkoły.
Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, m.in. instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny, w obszarach wychowania i profilaktyki.
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny konstruowany jest w oparciu o diagnozę potrzeb
i problemów występujących w społeczno
ści szkolnej i skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Diagnoza przeprowadzana jest raz na 3 lata.
Program podlega ewaluacji. W procesie ewaluacji udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego przeprowadza pedagog szkoły we współpracy z wszystkim nauczycielami. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczo - Profilaktyczny może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ewaluacji. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Do przeprowadzenia ewaluacji można wykorzystać następujące narzędzia ewaluacji, m.in.: ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wywiad, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły, analizę dokumentów, wnioski wynikające z bieżącej pracy, obserwacje i oceny zachowania.
Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły należy do rady rodziców, która powinna działać w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (do 30 września każdego roku szkolnego) nie osiągnie porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (art. 84 ust. 1–3 Ustawy Prawo oświatowe).
Szkoła realizuje zadania wychowawczo – profilaktyczne we współpracy z organem prowadzącym – Urzędem Miejskim w Szprotawie, który współuczestniczy w zapewnieniu bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Podstawa prawna
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Prawa Człowieka z dnia 10 grudnia 1984 roku
 • Europejska Konwencja o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia
  4 listopada 1950 roku
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 18.06.1977 roku
 • Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku
 • Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 roku
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  z dnia 9 listopada 1995 roku
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Obowiązujące przepisy prawa oświatowego zawarte w:
Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)
oraz aktualnych rozporządzeniach MEN m. in.
 • w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół, w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
 • w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej,
 • w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,
 • w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
 • w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,
 • Statut Szkoły Podstawowej w Długiem,
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
W skład programu wychowawczo-profilaktycznego wchodzą:
 1. zadania wychowawczo - profilaktyczne szkoły,
 2. cele Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
 3. model absolwenta szkoły,
 4. diagnoza problemów wychowawczo – profilaktycznych
 5. plan działań wychowawczo - profilaktycznych.


GŁÓWNY CEL WYCHOWANIA
Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej
ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE SZKOŁY
Nauczyciele w swej pracy wychowawczo - profilaktycznej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:
 • Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego  (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
 • Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra
  i piękna na świecie; kształtowali poczucie własnej wartości.
 • Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 • Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
  i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.
 • Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej prawdy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
 • Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność komunikowania się z innymi i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 • Kształtowali umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
Zadania wychowawcy / nauczyciela
 • Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia.
 • Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
 • Uczy samodzielności i odpowiedzialności.
 • Bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie.
 • Stara się być autorytetem, doradcą i przewodnikiem.
 • Przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 • Mobilizuje uczniów do nauki, stosując różnorodne formy i metody pracy.
 • Wspiera rodziców w procesie wychowania.
 • Respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP oraz innych specjalistów.
 • Uzgadnia sposoby oddziaływania wychowawczo - profilaktycznego w sytuacjach problemowych podczas spotkań Zespołu Wychowawców.
Zadania rodziców
 • Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki.
 • Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami.
 • Wychowują dziecko w duchu szacunku i tolerancji w stosunku do rówieśników i dorosłych.
 • Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury.
 • Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka.
 • Systematycznie spotykają się z nauczycielami.
 • Współorganizują imprezy klasowe i szkolne.
 • Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkolnych.
 • Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela.
 • Ponoszą odpowiedzialność finansowa za umyślne zniszczenie i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.
 • Starają się, aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 • Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony dyrektora, nauczycieli, pedagoga, psychologa
  i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki.
 • Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Zadania uczniów
Uczeń ma prawo
 • Do właściwie zorganizowanego kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • Zgłaszać dyrekcji szkoły, nauczycielom, samorządowi szkolnemu uwagi  i wnioski dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowany o sposobie ich załatwienia;
 • Znać wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania oraz odpowiadającą im skalę stopni szkolnych, a także zasady oceniania zachowania uczniów;
 • Uzyskiwać pomoc ze strony kolegów i nauczyciela w przypadku trudności  w nauce;
 • Do jawnej, obiektywnej oceny, uzasadnionej na swoją prośbę lub rodzica;
 • Aktywnie zdobywać wiedzę i umiejętności;
 • Do rozwijania swoich zainteresowań, talentów i zdolności poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych;
 • Swobodnie wyrażać swoje poglądy, nie naruszając dobra innych osób;
 • Być traktowany w sposób kulturalny przez nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników, mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych;
 • Znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy przewidywanych klasówek i sprawdzianów,
  a także zakres materiału. W ciągu dnia może być przeprowadzony jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
 • Korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej
  i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła;
 • Brać udział w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych;
 • Do korzystania z obiektu szkoły: pracowni specjalistycznych, biblioteki, sali gimnastycznej, świetlicy, oraz pomocy naukowych oferowanych przez szkołę pod opieką nauczyciela
  w ramach zajęć;
 • Do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
  w organizacjach działających w szkole.
Uczeń ma obowiązek
 • Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz   w życiu szkoły;
 • Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być odpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;
 • Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
 • Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, i innych pracowników szkoły;
 • Szanować poglądy innych ludzi;
 • Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, a także zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu;
 • Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego;
 • Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia;
 • Przestrzegać porządku szkolnego, dbać o mienie szkoły, ład i estetykę w pomieszczeniach
  i w otoczeniu szkoły;
 • Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie przyjmować narkotyków;
 • Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę i stosowność ubioru i fryzury;
 • Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.
CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
w klasach I – III i oddziałach przedszkolnych
Obszar
Cele
Zadania do realizacji
ZDROWIE
Promocja zdrowia
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego;
 • zdrowemu stylowi życia;
 • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
 • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;
 • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
 • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Obszar
Cele
Zadania do realizacji
RELACJE

Kształtowanie umiejętności życiowych, m.in. właściwego komunikowania się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów.
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.

 • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji;
 • z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
 • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
 • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
 • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów;
 • kształtowanie postaw: życzliwości, umiaru, powściągliwości, przyjaźni, zadośćuczynienia, przepraszania, uznania, uczciwości, wdzięczności.


Obszar
Cele
Zadania do realizacji
KULTURA

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. Wychowanie do wartości. • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej,
 • z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność, udział w uroczystościach szkolnych;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
 • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
 • wspieranie dziecka w rozwoju moralnym i duchowym oraz kształtowaniu systemu wartości, m.in. godności, honoru, sprawiedliwości, obowiązkowości, odpowiedzialności;
 • rozwijanie postawy pomocy innym, zachęcanie do udziału w różnych formach wolontariatu;
 • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;
 • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.


Obszar
Cele
Zadania do realizacji
BEZPIECZEŃSTWO

Tworzenie bezpiecznego środowiska i profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • kształtowanie świadomości negatywnego wpływu;
 • pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO
w klasach IV - VIII
Obszar
Cele
Zadania do realizacji
ZDROWIE

Promocja zdrowia
 • kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotno-higienicznych;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym
 • wyrabianie przekonania o szkodliwości substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, dopalacze, narkotyki);
 • wyrabianie świadomości, że aktywność fizyczna jest wyznacznikiem zdrowia;
 • uświadomienie zagrożeń chorobami przenoszonymi przez zwierzęta i ochrona przed nimi;
 • promowanie aktywnego trybu życia;
 • uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego i rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz jego ochrony;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.


Obszar
Cele
Zadania do realizacji
RELACJE

Kształtowanie umiejętności życiowych, m.in. właściwego komunikowania się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów.
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.

 • kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania;
 • kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb, z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia;
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi;
 • kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób;
 • rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji;
 • budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej;
 • wyzwalanie chęci i odpowiedzialności do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat);
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota);
 • rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresorami, wyrażania złości w sposób bezpieczny;
 • rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny;
w życiu człowieka;
 • rozwijanie samorządności;
 • kształtowanie umiejętności szukania inspiracji;
 • rozwijanie własnej kreatywności;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
 • motywowanie do respektowania praw i obowiązków wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do innych i savoir-vivre;
 • rozwijanie umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi takich jak: empatii, życzliwość, otwartość, odwaga, tolerancja.

Obszar
Cele
Zadania do realizacji
KULTURA

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. Wychowanie do wartości. • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji;
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • określanie swojej przynależności kulturowej uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
 • kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji;
 • rozwijanie umiejętności właściwego zachowania
się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca;
 • popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie;
 • rozwijanie postawy samorządności;
 • rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności;
 • wspieranie ucznia w rozwoju moralnym i duchowym oraz kształtowaniu systemu wartości, m.in. godności, honoru, sprawiedliwości, obowiązkowości, odpowiedzialności, rozwijanie postawy pomocy innym, zachęcanie do udziału w różnych formach wolontariatu;
 • umacnianie więzi ze społecznością lokalną;
 • popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych
oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej
w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości;
 • popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości
na temat zasad humanitaryzmu;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności;
 • zachęcanie do aktywności życiowej, w tym stawiania sobie celów i realizowania ich;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką;
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;
 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

Obszar
Cele
Zadania do realizacji
BEZPIECZEŃSTWO

Tworzenie bezpiecznego środowiska i profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
 • respektowanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
 • kształtowanie umiejętności krytycznej oceny informacji z różnych źródeł;
 • uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, ich wpływu na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów;
 • respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;
 • rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu;
 • redukowanie agresywnych zachowań poprzez
uczenie sposobów rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji;
 • budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej
na celu zredukowanie lęku;
 • rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z własnymi zachowaniami
agresywnymi;
 • zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach;
 • dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego
postępowania w sprawach nieletnich;
 • zwiększanie wiedzy na temat ryzykownych zachowań
seksualnych i przeciwdziałanie im;
 • propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

MODEL ABSOLWENTA
Absolwent szkoły bardzo dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający świat, siebie i innych ludzi. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.
Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.
Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania innych narzędzi. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.
Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.
Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje oraz ocenić ich przydatność do osiągnięcia określonego celu.
Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.
Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.
Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.
Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.
Jest kulturalny. Zna normy kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Odnosi się z szacunkiem do innych ludzi. Dba o czystość języka.


EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 2017/2018
Ocena sytuacji wychowawczej i realizacji zadań ujętych w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym pozwoli na ukierunkowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
Informacje potrzebne do dokonania oceny problemów dotyczących wychowania i profilaktyki zostały zebrane dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, a także na podstawie obserwacji, rozmów oraz analizy dokumentu podsumowującego pracę szkoły w obszarach wychowania i profilaktyki.
Na podstawie zebranych informacji sporządzono poniższe wnioski i rekomendacje.

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano szeroką ofertę zajęć profilaktycznych i wychowawczych. Przyniosło to pozytywny skutek zauważalny w poprawie zachowania uczniów podczas przerw, a także na lekcjach, mniej wulgaryzmów i agresji słownej wśród uczniów. Obserwuje się również mniej problemów na tle emocjonalnym, szczególnie z radzeniem sobie z negatywnymi emocjami.
W opinii nauczycieli:
I. do najbardziej zauważalnych problemów zaobserwowanych przez nauczycieli należą:
 1. zachowania agresywne i konflikty rówieśnicze, z którymi sobie uczniowie nie radzą,
 2. wulgaryzmy, brak dbałości o kulturę słowa, agresja słowna (dokuczanie, przezywanie) oraz niewłaściwe zachowanie na lekcjach (przeszkadzanie, rozmowy), nieodpowiednie zachowanie wobec nauczyciela, niewykonywanie jego poleceń, brak współpracy w klasie, integracji.
Rekomendacje:
 • kontynuowanie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom, kształcenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i rozwiązywania konfliktów, asertywnego zachowania oraz propagowanie postaw prospołecznych, a także budowanie pozytywnego klimatu w szkole,
 • kontynuowanie zadań w oparciu o Program Szkoły Promującej Zdrowie,
 • dalsza współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Szprotawie, realizowanie spotkań i zajęć dla uczniów i rodziców przez pracowników Poradni; Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczna, poprzez realizowanie programów rekomendowanych przez nią, m.in. „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”; „Czyste powietrze wokół nas”; Komisariatem Policji w Szprotawie, organizowanie spotkań, pogadanek z policjantami na temat bezpieczeństwa w sieci,
 • organizowanie zajęć wychowawczych mających na celu integrację klasy m.in. spotkań, wycieczek klasowych, uroczystości szkolnych,
 • motywowanie uczniów do przestrzegania zasad i norm społecznych poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych , organizacje konkursów itp.,
 • rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań i hobby, tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, umożliwianie uczniom prezentacji własnych umiejętności,
 • kontynuowanie pracy mającej na celu pomoc uczniom z problemami w nauce (np. zajęcia świetlicy popołudniowej),
 • kontynuowanie pracy mającej na celu wyrabianie nawyku prawidłowego i bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, realizowanie programu „Trzymaj formę”,
 • kontynuowanie poszerzania i ugruntowywania wiedzy i umiejętności u uczniów i ich rodziców lub opiekunów z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia np. zachęcanie rodziców do rozwijania umiejętności wychowawczych poprzez udział w warsztatach dla rodziców „ Szkoła dla rodziców” , „Szkoła dla dobrych rodziców”,
 • kontynuowanie działalności informacyjnej w szkole polegającą na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów i oraz ich rodziców lub opiekunów - realizowanie zajęć uświadamiających zagrożenia oraz kształtujących i wzmacniających normy przeciwne używaniu środków odurzających i substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • budowanie pozytywnego klimatu wychowawczego w klasach wzmacnianie zachowań pozytywnych,
 • organizowanie przerw np. zabawy, akcje promujące klasę,
 • kontynuowanie konsekwentnego reagowania na przejawy agresji wśród uczniów oraz negatywne zachowania podczas przerw,
 • kształcenie umiejętności społecznych, a w szczególności rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy,
 • zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach warsztatowych ART prowadzonymi na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szprotawie dotyczące właściwego komunikowania się i przeciwdziałające agresywnym zachowaniom,
 • udział szkoły w akcjach charytatywnych ogólnopolskich, gminnych, zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w wolontariacie,
 • kontynuowanie akcji Szkolne Dni Profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia
 • intensyfikowanie działań wychowawczo - profilaktycznych, w szczególności w starszych klasach, mających na celu motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań.
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH
na rok szkolny 2018/2019
Zadanie I: PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM AGRESYWNYM POPRZEZ BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU W SZKOLE I KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH (OBSZARY: RELACJE, BEZPIECZEŃSTWO, KULTURA)
Cele szczegółowe Formy i sposób realizacji Odpowiedzialni
1. Budowanie systemu wartości.
- akcje charytatywne, wolontariat
- zajęcia edukacyjne.
- wszyscy nauczyciele, opiekunowie organizacji we współpracy z rodzicami
2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Kształtowanie poczucia wspólnoty grupowej, postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji szkolnych i państwowych.
- lekcje wychowawcze, język polski, zajęcia w bibliotece, historia, muzyka (pieśni patriotyczne – hymn - 4 zwrotki)
- ogólnopolska akcja „Narodowe czytanie”
- apele szkolne: 1) „Narodowe Święto Niepodległości”, 2) „Święto Konstytucji 3 Maja. Święto Flagi” - wycieczki.
- nauczyciele języka polskiego, nauczyciel w bibliotece, historii, muzyki
- opiekunowie akcji
- opiekunowie apeli
- wychowawcy
  1. Angażowanie rodziców w życie szkoły.
- imprezy, uroczystości szkolne i klasowe
- dyrektor szkoły/kierownik
- Rada Rodziców
- nauczyciele
4. Dostarczenie wiedzy na temat umiejętności społecznych i ich kształcenie, m.in.:
a) kształtowanie poczucia własnej wartości, rozbudzanie pasji,
b)kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem, wyrażania złości w sposób bezpieczny i nie szkodząc nikomu,
c) kształcenie zachowań asertywnych z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia,
d) kształcenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi ludźmi takich jak : empatia, życzliwość, otwartość, odwaga, tolerancja, szacunek,
d) kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów; przeciwdziałanie agresji i przemocy,
e) kształtowanie kultury wypowiedzi, eliminacja wulgaryzmów.
- zajęcia wychowawczo - profilaktyczne, dotyczące rozwiązywania problemów, twórczego i krytycznego myślenia; skutecznego porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych,
- zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
- lekcje wychowawcze; zajęcia z pedagogiem
- zajęcia wychowania do życia,
- spotkania dla rodziców z pracownikami PPP i pedagogizacja rodziców wg harmonogramu,
- plakaty, hasła, gazetki – promujące właściwe zachowanie
- lekcje wychowawcze z uczniami, rozmowy z pedagogiem
- zachęcanie rodziców do udziału w zajęciach „Szkoła dla rodziców” i uczniów do warsztatów TZA organizowanych na terenie PPP w Szprotawie,
- teatrzyki wychowawczo - profilaktyczne
- lekcje wychowawcze; zajęcia wychowawcze
- indywidualne pogadanki z pedagogiem lub psychologiem

- psycholog
- pedagog
- wychowawcy; pedagog
- nauczyciel
- pracownicy PPP i inni zaproszeni specjaliści
- pedagog, psycholog
- wychowawcy, pedagog
- pedagog, psycholog, specjaliści z PPP
pedagog, psycholog, wychowawcy klas
5. Stwarzanie okazji do aktywności uczniów, prezentacji ich umiejętności, pozytywnego wzmocnienia jednostki. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i klasowych, zajęć integracyjnych.
- zajęcia wychowawczo - profilaktyczne,
- koła zainteresowań,
- imprezy, apele, spotkania,
- wycieczki.
- wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, we współpracy z rodzicami - SU
6. Wyrabianie nawyku dbania o miejsce, w którym się przebywa.

- lekcje wychowawcze, biblioteczne, zajęcia świetlicowe,
- zajęcia edukacyjne obowiązkowe i pozalekcyjne.
- wszyscy nauczyciele
7. Kształtowanie postawy odpowiedzialności – wdrażanie uczniów do samodzielności i samorządności.

- działalność samorządów klasowych i samorządu szkolnego, świetlicy popołudniowej.
- opiekunowie samorządu
- nauczyciele świetlicy, wychowawcy
8. Konsekwentne reagowanie na nieprzestrzeganie zasad, regulaminów zachowania obowiązujących w szkole.
- działalność samorządu,
- zajęcia wychowawcze,
- indywidualne rozmowy z uczniami,
- spotkania Zespołów Wychowawców.
- nauczyciele, rodzice
- wychowawcy
- psycholog, pedagog
- Zespół Wychowawców
  1. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się (savoir-vivre).
- zajęcia edukacyjne i wychowawcze, kulturalne spożywanie posiłków
- różne sytuacje wychowawcze: imprezy, wycieczki.
- wychowawcy


- nauczyciele
10. Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zindywidualizowanie i wspomaganie ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami.

- wczesne rozpoznawanie problemów dzieci wpływających na naukę szkolną,
-organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, psychologiczne, pomoc indywidualna, koleżeńska, zajęcia w świetlicy
- spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami;
- zajęcia pozalekcyjne,
- koła zainteresowań.
-logopeda, psycholog pedagog szkolny, nauczyciele świetlicy


- członkowie zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, DyrektorZadanie II: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH, BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z CYBERPRZESTRZENI - (OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO)
Cele szczegółowe
Formy i sposób realizacji
Odpowiedzialni
  1. Dostarczenie wiedzy na temat zasad właściwego korzystania z technologii informacyjnej i kształtowanie postawy właściwego korzystania z technologii informacyjnej.
- lekcje informatyki,
- organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu.
- nauczyciele informatyki - nauczyciele biblioteki

  1. Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z technologii informacyjnej: ryzyko uzależnień, wad postawy, wad wzroku, kontaktów z nieznanymi osobami, materiałami obrażającymi, pornograficznymi, konsekwencji prawnych, itd.
- zajęcia wych. - profilaktyczne,
- zajęcia świetlicowe,
-zajęcia biblioteczne,
-interwencje,
- projekcja filmów i materiałów profilaktycznych
- gazetki, plakaty,
- spotkania uczniów i rodziców z Policją.
- wychowawcy, psycholog, pedagog - opiekunowie świetlicy, kół zainteresowań
-pedagog, psycholog
- zapraszani specjaliści


- Policja
  1. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających przestrzeganiu praw dziecka, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym w czasie pobytu w szkole, w domu, w przedszkolu, na drodze;
- organizowanie zajęć z pierwszej pomocy przez nauczycieli przeszkolonych przez WOSP
- zapoznanie dzieci z Kodeksem Przedszkolaka - stworzenie kodeksu zasad grupowych -zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw i imprez; -spotkanie z policjantem lub pracownikiem Straży Miejskiej -wycieczki po okolicy - bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym - poznanie drogi ewakuacyjnej - udział w alarmach ewakuacyjnych
- pogadanki dotyczące praw dziecka
- wychowawca kl. III i klasy I


Wychowawcy grup przedszkolnych i klas I – III


- wychowawcy klas


Zadanie III: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (OBSZAR: ZDROWIE)

Cele szczegółowe Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni
1. Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania.- lekcje wychowawcze, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej,
- gazetki, utworzenie biblioteczki o zdrowiu w bibliotece szkolnej,
- spotkania z pielęgniarką szkolną,
- spotkania z rodzicami poświęcone problemom zdrowia
- realizacja programu edukacyjnego promującego m.in. zasady zbilansowanej diety „Trzymaj formę”
- wychowawcy klas
- nauczyciele biblioteki
- pielęgniarka szkolna
- nauczyciele


- nauczyciel realizujący program
2. Promowanie racjonalnego odżywiania.- zapewnienie uczniom korzystania ze zdrowych posiłków w stołówce szkolnej,
- organizowanie posiłków dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego, ekologicznego odżywiania: gazetki, prezentacje,
- organizowanie akcji promujących zdrową żywność,
- udział w akcji „ Szkoła promująca zdrowie”, „ Szklanka mleka”, „ Warzywa i owoce przez cały rok”
- realizacja programu edukacyjnego „5 porcji zdrowia w szkole”, plakaty, gazetki, prace plastyczne uczniów
- działania w ramach akcji „Zdrowo jem więcej wiem”; - działania w ramach akcji „ Śniadanie daje moc” - „Czytanie z Biedronką” – konkurs edukacyjny „Szkolne przygody gangu słodziaków”
- pielęgniarka szkolna


- dyrektor szkoły,/kierownik szkoły
- wychowawcy klas
- organizatorzy imprez
- nauczyciele odpowiedzialni za realizację określonych działań, - Dyrektor
- wychowawcy klas II-III


- wychowawca kl. I
- wychowawcy kl. 0 – III
- wychowawcy kl. I - III
3. Wyrabianie prawidłowych nawyków oraz zapewnianie warunków do aktywnego wypoczynku.
- zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowia, - zajęcia sportowe, zajęcia w świetlicy, wycieczki rowerowe, piesze, autokarowe,
- akcje o charakterze profilaktyczno-wychowawczym,
- udział w ogólnopolskich, powiatowych i gminnych imprezach sportowych.
- realizacja programu prozdrowotnego m.in. w zakresie aktywności fizycznej: „Trzymaj formę”
- wychowawcy /nauczyciele


- opiekunowie świetlicy TPD
- opiekunowie organizacji szkolnych
- nauczyciele wych. fizycz.
- realizatorzy programu
4. Wyrabianie prawidłowych nawyków z technologii informacyjnej.

- gazetki, pogadanki,
- akcje o charakterze profilaktyczno-wychowawczym.
- wychowawcy
- nauczyciele biblioteki, informatyki,
- pedagog, psycholog
5. Zapobieganie wadom postawy.

- ćwiczenia korekcyjne
- spotkania z rodzicami,
-pogadanki,
- realizacja treści wychowania zdrowotnego.
- wszyscy nauczyciele
- nauczyciele wych. fizycznego
- pielęgniarka szkolna

6.Uświadamianie uczniom szkodliwości substancji psychoaktywnych.

- realizacja programów profilaktycznych: „Cukierki”, „Uzależnieniom – NIE!”,
- organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki („Dzień bez papierosa”), plakaty, prace uczniów, gazetka
- udział w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych: realizacja programu ,,Trzymaj formę”
- akcje o charakterze profilaktyczno-wychowawczym – Heppening z hasłami prozdrowotnymi, plakaty
- warsztaty, lekcje wychowawcze,
- pogadanki, gazetki, prelekcje,
- realizacja programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej: „Bieg po zdrowie”
- realizacja programu dla przedszkola „Czyste powietrze wokół nas”
- wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog
- pedagog
- nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań; W. Kruszewski
wychowawcy klas, pedagog
- wychowawcy klas
- wychowawcy klas
- osoby wyznaczone do realizacji programu
- wychowawca oddziału przedszkolnego
7.Organizowanie imprez sportowych z udziałem rodziców.
- realizacja imprez: „FESTYN RODZINNY” - angażowanie rodziców do współpracy
- nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas
8. Promocja zdrowia w zakresie profilaktyki i higieny osobistej
- realizacja działań w ramach akcji oświatowej zapobiegania i zwalczania wszawicy – pogadanki profilaktyczne


- realizacja działań w ramach dbania o higienę – pogadanki profilaktyczne
- tematyczne prace plastyczne na temat „Higiena” - fluoryzacja - organizacja kącików higieny i codzienne korzystanie z nich - spotkanie stomatologiem
- Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pielęgniarka, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żaganiu - pielęgniarka, wychowawcy


- wychowawcy klas - pielęgniarka
- wychowawcy klas


DYREKTOR SZKOŁY                                        RADA PEDAGOGICZNA                                     RADA RODZICÓW