SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO -

- PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W DŁUGIEM

na lata 2020 - 2021

 WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny              i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie                              i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość  z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania        o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program konstruowany jest w oparciu o treści ujęte w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, programy profilaktyczne realizowane w szkole oraz wszelkie działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym wynikające z potrzeb szkoły.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin                         z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, m.in. instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny, w obszarach wychowania i profilaktyki.

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny konstruowany jest w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej i skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Diagnoza przeprowadzana jest raz na 3 lata.

Program podlega ewaluacji. W procesie ewaluacji udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego przeprowadza pedagog szkoły we współpracy z wszystkim nauczycielami. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczo - Profilaktyczny może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ewaluacji. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Do przeprowadzenia ewaluacji można wykorzystać następujące narzędzia ewaluacji, m.in.: ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wywiad, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły, analizę dokumentów, wnioski wynikające z bieżącej pracy, obserwacje i oceny zachowania.

Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły należy do rady rodziców, która powinna działać w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (do 30 września każdego roku szkolnego) nie osiągnie porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (art. 84 ust. 1–3 Ustawy Prawo oświatowe).

Szkoła realizuje zadania wychowawczo – profilaktyczne we współpracy z organem prowadzącym – Urzędem Miejskim w Szprotawie, który współuczestniczy w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

Podstawa prawna

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

·         Powszechna Deklaracja Prawa Człowieka z dnia 10 grudnia 1984 roku

·         Europejska Konwencja o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności                z dnia 4 listopada 1950 roku

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 18.06.1977 roku

·         Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku

·         Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 roku

·         Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 roku

·         Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

·         Obowiązujące przepisy prawa oświatowego zawarte w:

Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329               z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.   z 2017 r., poz. 59) oraz aktualnych rozporządzeniach MEN m. in.

-        w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w sprawie ramowych planów nauczania             w szkołach publicznych,

-        w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej,

-        w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,

-        w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy                o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

-        w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej,

-       w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

-        w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

-        Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021

-        Statut Szkoły Podstawowej w Długiem,

-        Szkolny Zestaw Programów Nauczania,

-        Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Długim w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem Covid – 19,

-        Procedura bezpieczeństwa na terenie  Szkoły Podstawowej w Długiem Oddziały Przedszkolne.

  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,Wydane na podstawie art.8 ust.  Pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
  • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
    od 1 września 2020 r.

W skład programu wychowawczo-profilaktycznego wchodzą:

a)     zadania wychowawczo - profilaktyczne szkoły,

b)    cele Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,

c)     model absolwenta szkoły,

d)    diagnoza problemów wychowawczo – profilaktycznych

e)     plan działań wychowawczo - profilaktycznych.


 

 GŁÓWNY CEL WYCHOWANIA

 

Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej

ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE SZKOŁY

Nauczyciele w swej pracy wychowawczo - profilaktycznej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

·         Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego  (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

·         Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna na świecie; kształtowali poczucie własnej wartości.

·         Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

·         Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną                   z wolnością innych.

·         Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej prawdy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

·         Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

·         Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów                 i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

·         Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność komunikowania się z innymi                       i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

·         Kształtowali umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

                                                                                                                                                                Zadania wychowawcy / nauczyciela

·         Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia.

·         Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

·         Uczy samodzielności i odpowiedzialności.

·         Bezwarunkowo akceptuje ucznia jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie.

·         Stara się być autorytetem, doradcą i przewodnikiem.

·         Przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie.

·         Mobilizuje uczniów do nauki, stosując różnorodne formy i metody pracy.

·         Wspiera rodziców w procesie wychowania.

·         Respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP oraz innych specjalistów.

·         Uzgadnia sposoby oddziaływania wychowawczo - profilaktycznego w sytuacjach problemowych podczas spotkań Zespołu Wychowawców.

                                                                                                                                                                                                                       Zadania rodziców

·         Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki.

·         Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami.

·         Wychowują dziecko w duchu szacunku i tolerancji w stosunku do rówieśników                          i dorosłych.

·         Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury.

·         Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka.

·         Systematycznie spotykają się z nauczycielami.

·         Współorganizują imprezy klasowe i szkolne.

·         Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkolnych.

·         Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela.

·         Ponoszą odpowiedzialność finansowa za umyślne zniszczenie i kradzieże dokonane                  w szkole przez dzieci.

·         Starają się, aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

·         Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony dyrektora, nauczycieli, pedagoga, psychologa                         i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki.

·         Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

                                                                                                                                                          Zadania uczniów

Uczeń ma prawo

·         Do właściwie zorganizowanego kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

·         Zgłaszać dyrekcji szkoły, nauczycielom, samorządowi szkolnemu uwagi  i wnioski dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowany o sposobie ich załatwienia;

·         Znać wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania oraz odpowiadającą im skalę stopni szkolnych, a także zasady oceniania zachowania uczniów;

·         Uzyskiwać pomoc ze strony kolegów i nauczyciela w przypadku trudności  w nauce;

·         Do jawnej, obiektywnej oceny, uzasadnionej na swoją prośbę lub rodzica;

·         Aktywnie zdobywać wiedzę i umiejętności;

·         Do rozwijania swoich zainteresowań, talentów i zdolności poprzez uczestniczenie                      w zajęciach pozalekcyjnych;

·         Swobodnie wyrażać swoje poglądy, nie naruszając dobra innych osób;

·         Być traktowany w sposób kulturalny przez nauczycieli, pracowników szkoły                             i rówieśników, mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych;

·         Znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy przewidywanych klasówek                                  i sprawdzianów, a także zakres materiału. W ciągu dnia może być przeprowadzony jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;

·         Korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej                         i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła;

·         Brać udział w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych;

·         Do korzystania z obiektu szkoły: pracowni specjalistycznych, biblioteki, sali gimnastycznej, świetlicy, oraz pomocy naukowych oferowanych przez szkołę pod opieką nauczyciela w ramach zajęć;

·         Do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się                                        w organizacjach działających w szkole.

                                                                                                                                                                Uczeń ma obowiązek

·         Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz   w życiu szkoły;

·         Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być odpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;

·         Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;

·         Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, i innych pracowników szkoły;

·         Szanować poglądy innych ludzi;

·         Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, a także zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu;

·         Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego;

·         Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia;

·         Przestrzegać porządku szkolnego, dbać o mienie szkoły, ład i estetykę                                             w pomieszczeniach i w otoczeniu szkoły;

·         Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie przyjmować narkotyków;

·         Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę i stosowność ubioru i fryzury;

·         Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje.

 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

w klasach I – III i oddziałach przedszkolnych

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

ZDROWIE

Promocja zdrowia

·  zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego;

·  zdrowemu stylowi życia;

·  zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

·  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

·  kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

·  rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

·  kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

·  uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

· kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

RELACJE

 

Kształtowanie umiejętności życiowych, m.in. właściwego komunikowania się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów.

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.

 

·  kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

·  rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

·  kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

·  kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji;

·  z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

·  przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

·  zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

·  rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów;

·  kształtowanie postaw: życzliwości, umiaru, powściągliwości, przyjaźni, zadośćuczynienia, przepraszania, uznania, uczciwości, wdzięczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

KULTURA

 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. Wychowanie do wartości.

 

 

·  kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej,

·  z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność, udział w uroczystościach szkolnych;

·  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt                      z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie                       z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

·  kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

·  inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

·  wspieranie dziecka w rozwoju moralnym i duchowym oraz kształtowaniu systemu wartości, m.in. godności, honoru, sprawiedliwości, obowiązkowości, odpowiedzialności;

·  rozwijanie postawy pomocy innym, zachęcanie do udziału                 w różnych formach wolontariatu;

·  przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

·  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

·  wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych                   z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

·  wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji;

·  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji                     w różnych formach ekspresji;

·  kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

 BEZPIECZEŃSTWO

 

Tworzenie bezpiecznego środowiska i profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

·  zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa                     w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

·  kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania                  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania        z technologii informacyjno-komunikacyjnych;

·  kształtowanie świadomości negatywnego wpływu;

·  pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

w klasach IV - VIII

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

ZDROWIE

 

Promocja zdrowia

·   kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotno-higienicznych;

·   przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym

·   wyrabianie przekonania o szkodliwości substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, dopalacze, narkotyki);

·   wyrabianie świadomości, że aktywność fizyczna jest wyznacznikiem zdrowia;

·   uświadomienie zagrożeń chorobami przenoszonymi przez zwierzęta i ochrona przed nimi;

·   promowanie aktywnego trybu życia;

·   uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego i rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz jego ochrony;

·   kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

RELACJE

 

Kształtowanie umiejętności życiowych, m.in. właściwego komunikowania się, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów.

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.

 

·  kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania;

·  kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb, z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia;

·  rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi;

·  kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób;

·  rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji;

·  budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej;

·  wyzwalanie chęci i odpowiedzialności do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat);

·  rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota);

·  rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących                            i autorytetów;

·  rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów;

·  kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami                            i stresorami, wyrażania złości w sposób bezpieczny;

·  rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny;

w życiu człowieka;

·  rozwijanie samorządności;

·  kształtowanie umiejętności szukania inspiracji;

·  rozwijanie własnej kreatywności;

·  kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

·  motywowanie do respektowania praw i obowiązków wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

·  zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do innych i savoir-vivre;

·  rozwijanie umiejętności społecznych ważnych w kontaktach                          z innymi takich jak: empatii, życzliwość, otwartość, odwaga, tolerancja. 

 

 

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

KULTURA

 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej. Wychowanie do wartości.

 

 

·  kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji;

·  kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli                       i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

·  określanie swojej przynależności kulturowej  uczestniczenie         w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

·  kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne;

·  rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji;

·  rozwijanie umiejętności właściwego zachowania

się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca;

·  popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

·  rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie;

·  rozwijanie postawy samorządności;

·  rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia                        i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy                         i umiejętności;

·  wspieranie ucznia w rozwoju moralnym i duchowym oraz kształtowaniu systemu wartości, m.in. godności, honoru, sprawiedliwości, obowiązkowości, odpowiedzialności, rozwijanie postawy pomocy innym, zachęcanie do udziału                     w różnych formach wolontariatu;

·  umacnianie więzi ze społecznością lokalną;

·  popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych

oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej

w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości;

·  popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości

na temat zasad humanitaryzmu;

·  rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności;

·  zachęcanie do aktywności życiowej, w tym stawiania sobie celów i realizowania ich;

·  kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką;  

·  kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

·  przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

·  kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji                      w różnych formach ekspresji;

·  rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

 

 

 

 

 

 

 

Obszar

Cele

Zadania do realizacji

BEZPIECZEŃSTWO

 

Tworzenie bezpiecznego środowiska i profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

·  respektowanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

·  kształtowanie umiejętności krytycznej oceny informacji                        z różnych źródeł;

·  uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania                            z nowoczesnych technologii informacyjnych, ich wpływu na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów;

·  respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;

·  rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności,                   w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci;

·  doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu;

·  redukowanie agresywnych zachowań poprzez

uczenie sposobów rozwiązywania problemów;

·  rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy

w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji;

·  budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej

na celu zredukowanie lęku;

·  rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania;

·  rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z własnymi zachowaniami

agresywnymi;

·  zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających                            i zagrożeń z nimi związanych;

·  rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;

·  dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach;

·  dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego

postępowania w sprawach nieletnich;

·  zwiększanie wiedzy na temat ryzykownych zachowań

  seksualnych i przeciwdziałanie im;

·  propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

 

 MODEL ABSOLWENTA

Absolwent szkoły bardzo dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający świat, siebie i innych ludzi. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania innych narzędzi. Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje oraz ocenić ich przydatność do osiągnięcia określonego celu.

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym.                W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

Jest kulturalny. Zna normy kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Odnosi się                  z szacunkiem do innych ludzi. Dba o czystość języka.

 

 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU                                                           WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 2019/2020

Ocena sytuacji wychowawczej i realizacji zadań ujętych w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym pozwoli na ukierunkowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

Informacje potrzebne do dokonania oceny problemów dotyczących wychowania i profilaktyki  zostały zebrane dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród  rodziców, uczniów                 i nauczycieli, a także na podstawie obserwacji, rozmów oraz analizy dokumentu  podsumowującego pracę szkoły w obszarach wychowania i profilaktyki.

Na podstawie zebranych informacji sporządzono poniższe wnioski i rekomendacje.

 

W roku szkolnym 2019/2020  zrealizowano szeroką ofertę zajęć profilaktycznych                                 i wychowawczych, które wywarły pozytywny wpływ:

·         na poprawię zachowania większości uczniów podczas zajęć edukacyjnych i przerw,

·          większość uczniów nie używa wulgaryzmów i nie stosuje agresji słownej wobec innych uczniów.

·         zaobserwowano mniej problemów na tle emocjonalnym, szczególnie  z radzeniem sobie  z negatywnymi emocjami.

Mimo podejmowanych działań profilaktyczno – wychowawczych występują                        w szkole zachowania problemowe szczególnie wśród uczniów ze starszych klas,             ale i młodszych.

W opinii nauczycieli:

I. do najbardziej zauważalnych problemów zaobserwowanych przez nauczycieli należą:

a.       zachowania agresywne i konflikty rówieśnicze, z którymi sobie uczniowie nie radzą,

b.      wulgaryzmy, brak dbałości o kulturę słowa, agresja słowna (dokuczanie, przezywanie) oraz niewłaściwe zachowanie na lekcjach (przeszkadzanie, rozmowy), nieodpowiednie zachowanie wobec nauczyciela, niewykonywanie jego poleceń, brak współpracy                       w klasie, integracji.

Rekomendacje:

-        współpraca z rodzicami w zakresie realizacji działań profilaktyczno – wychowawczych poprzez organizacje dla rodziców spotkań , warsztatów w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny

-        rozszerzenie współpracy z PPP w Szprotawie w zakresie organizacji prelekcji/warsztatów dla rodziców na terenie szkoły;

-        kontynuowanie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom, kształcenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami                        i rozwiązywania konfliktów, asertywnego zachowania oraz propagowanie postaw prospołecznych, a także budowanie pozytywnego klimatu w szkole

-        rozszerzenie oferty wycieczek dla uczniów kształtujących postawy patriotyczne                    i obywatelskie

-        kontynuowanie zadań w oparciu o Program Szkoły Promującej Zdrowie,  

-        dalsza współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Szprotawie, realizowanie spotkań i zajęć dla uczniów i rodziców przez pracowników Poradni; Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczna, poprzez realizowanie programów rekomendowanych przez nią, m.in. „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”; „Czyste powietrze wokół nas”; Komisariatem Policji w Szprotawie, organizowanie spotkań, pogadanek z policjantami na temat bezpieczeństwa w sieci,

-        organizowanie zajęć wychowawczych mających na celu integrację klasy m.in. spotkań, wycieczek klasowych, uroczystości szkolnych,

-        motywowanie uczniów do przestrzegania zasad i norm społecznych poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych , organizacje konkursów itp.,

-        rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań i hobby, tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, umożliwianie uczniom prezentacji własnych umiejętności,

-        kontynuowanie pracy mającej na celu wyrabianie nawyku prawidłowego i bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej,

-        zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, realizowanie programu „Trzymaj formę”,

-        kontynuowanie poszerzania i ugruntowywania wiedzy i umiejętności u uczniów i ich rodziców lub opiekunów z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia np. zachęcanie rodziców do rozwijania umiejętności wychowawczych poprzez udział                         w warsztatach dla rodziców „ Szkoła dla rodziców” , „Szkoła dla dobrych rodziców”                          w PPP ,

-        kontynuowanie działalności informacyjnej w szkole polegającą na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów i oraz ich rodziców lub opiekunów - realizowanie zajęć uświadamiających zagrożenia oraz kształtujących i wzmacniających normy przeciwne używaniu środków odurzających                    i substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

-        budowanie pozytywnego klimatu wychowawczego w klasach wzmacnianie zachowań pozytywnych,

-        organizowanie „ciekawych przerw” ,

-        kontynuowanie konsekwentnego reagowania na przejawy agresji wśród uczniów oraz negatywne zachowania podczas przerw,

-        kształcenie umiejętności społecznych, a w szczególności rozwiązywania konfliktów                   w sposób pokojowy,

-        zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach warsztatowych ART prowadzonymi na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szprotawie dotyczące właściwego komunikowania się i przeciwdziałające agresywnym zachowaniom,

-        udział szkoły w akcjach charytatywnych ogólnopolskich, gminnych, zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w wolontariacie,

-        kontynuowanie akcji Szkolne Dni Profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia

-        intensyfikowanie działań wychowawczo - profilaktycznych, w szczególności w starszych klasach, mających na celu motywowanie do nauki, rozbudzanie zainteresowań.


PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH

na rok szkolny 2020/2021

Zadanie I: PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM AGRESYWNYM POPRZEZ      BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU W SZKOLE                                              I KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH (OBSZARY: RELACJE, BEZPIECZEŃSTWO, KULTURA)

Cele szczegółowe

Formy i sposób realizacji

Odpowiedzialni

1. Budowanie systemu wartości.

- akcje charytatywne                                - akcje wolontariatu                                  - zajęcia edukacyjne

- wszyscy nauczyciele, opiekunowie organizacji we współpracy                      z rodzicami

2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw uczniów.                           Kształtowanie poczucia wspólnoty grupowej, postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji szkolnych i  państwowych.

-  lekcje wychowawcze, język polski, zajęcia w  bibliotece, historia, muzyka (pieśni patriotyczne – hymn - 4 zwrotki)

- Akcja „Bieg dla Niepodległej”, - konkurs plastyczny „Polskie symbole narodowe”                                                          - ogólnopolska akcja „Narodowe czytanie”                                                          - apele szkolne:                                        1) „Narodowe Święto Niepodległości”,                                           2) „Święto Konstytucji 3 Maja. Święto Flagi”                                             - wycieczka do Urzędu Miejskiego w Szprotawie                          - spotkania z lokalnymi działaczami na rzecz środowiska społecznego

- nauczyciele języka polskiego, nauczyciel w bibliotece, historii, muzyki                                                                             

- opiekunowie akcji           - opiekunowie akcji                                                                             

-  opiekunowie apeli                                                   

                                                                       

                                         - wychowawcy

 

- wychowawcy

3.    Angażowanie rodziców w życie  szkoły.

- imprezy, uroczystości szkolne            i klasowe

- dyrektor szkoły/kierownik

- Rada Rodziców

-  nauczyciele

4. Dostarczenie wiedzy na temat umiejętności społecznych i ich kształcenie, m.in.:

a) kształtowanie poczucia własnej wartości, rozbudzanie pasji,

                                                                                                b)kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem, wyrażania złości w sposób bezpieczny i nie szkodząc nikomu,

c) kształcenie zachowań asertywnych z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia,

d) kształcenie umiejętności skutecznego porozumiewania się                 i umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi ludźmi takich jak : empatia, życzliwość, otwartość, odwaga, tolerancja, szacunek,

d) kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów; przeciwdziałanie agresji i przemocy,

 

 

 

 

                                                                            e) kształtowanie kultury wypowiedzi, eliminacja wulgaryzmów.

- zajęcia wychowawczo - profilaktyczne, dotyczące rozwiązywania problemów, twórczego i krytycznego myślenia; skutecznego porozumiewania się                                   i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych,

- zajęcia warsztatowe kształtujące umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

- lekcje wychowawcze; zajęcia            z pedagogiem

- zajęcia wychowania do życia,

- spotkania dla rodziców                             z pracownikami PPP                                i pedagogizacja rodziców wg harmonogramu,                                             - konkurs „Uczeń Roku”

- plakaty, hasła, gazetki – promujące właściwe zachowanie

- lekcje wychowawcze                        z uczniami, rozmowy                           z pedagogiem

- zachęcanie rodziców do udziału w zajęciach „Szkoła dla rodziców” i uczniów do warsztatów TZA organizowanych na terenie PPP w Szprotawie,

- teatrzyki wychowawczo - profilaktyczne                                                                                                         

- lekcje wychowawcze; zajęcia wychowawcze                      

- indywidualne pogadanki                        z pedagogiem

- pedagog

 

 

 

                                           - pedagog

 

- wychowawcy; pedagog

 

- pracownicy PPP                 i inni zaproszeni specjaliści

- pedagog                                     

- pedagog,                                                                                                      

                                                - wychowawcy, pedagog

                                                  - pedagog,  specjaliści z PPP

 

                                              - Dyrektor szkoły

                                         - pedagog, wychowawcy klas

- pedagog

5. Stwarzanie okazji do aktywności uczniów, prezentacji ich umiejętności, pozytywnego wzmocnienia jednostki. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i klasowych, zajęć integracyjnych.

- zajęcia wychowawczo - profilaktyczne,                           - szkolne koła zainteresowań,                   - imprezy, apele, spotkania,                     - wycieczki.

- wszyscy nauczyciele                        i  pracownicy szkoły, we współpracy                     z rodzicami                               - SU

6. Wyrabianie nawyku dbania                     o miejsce, w którym się przebywa.

 

- lekcje wychowawcze, biblioteczne, zajęcia świetlicowe,

- zajęcia edukacyjne obowiązkowe i pozalekcyjne.

- wszyscy nauczyciele

7. Kształtowanie postawy odpowiedzialności – wdrażanie uczniów do samodzielności                         i samorządności.

 

- działalność samorządów klasowych i samorządu szkolnego, świetlicy popołudniowej.

- opiekunowie samorządu

- nauczyciele świetlicy, wychowawcy

8. Konsekwentne reagowanie na nieprzestrzeganie zasad, regulaminów zachowania obowiązujących                      w szkole.

- działalność samorządu,

- zajęcia wychowawcze,

- indywidualne rozmowy                        z uczniami,

- spotkania Zespołu Wychowawców.

- nauczyciele, rodzice                                               - wychowawcy

- psycholog, pedagog                                                      

                                                   - Zespół Wychowawców

9.    Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się (savoir-vivre).

- zajęcia edukacyjne                               i wychowawcze, kulturalne spożywanie posiłków

- różne sytuacje wychowawcze: imprezy, wycieczki.

- wychowawcy

 

- nauczyciele

10. Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zindywidualizowanie i wspomaganie ucznia zgodnie z jego potrzebami                i możliwościami.

 

- wczesne rozpoznawanie problemów dzieci wpływających na naukę szkolną,

                                                                                                                                         - organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,      w tym: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, psychologiczne, pomoc indywidualna, koleżeńska, zajęcia w świetlicy

- spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami;

- zajęcia pozalekcyjne,

- szkolne koła zainteresowań.

- logopeda,  pedagog szkolny, nauczyciele świetlicy

                                                       - członkowie zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, Dyrektor

 

                                                                                               

 

Zadanie II: KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH, BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA                                            Z CYBERPRZESTRZENI - (OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO)

Cele szczegółowe

Formy i sposób realizacji

Odpowiedzialni

1.      Dostarczenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego i właściwego korzystania z technologii informacyjnej i kształtowanie postawy właściwego korzystania          z technologii informacyjno –komunikacyjnej.

- lekcje informatyki,

- organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

- gazetka „Bezpieczny Internet”, „Bezpieczne korzystanie                       z komunikatorów”

- nauczyciele informatyki                           - nauczyciele biblioteki

- pedagog

 

2.      Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego                i niewłaściwego korzystania                          z technologii informacyjnej: ryzyko uzależnień, wad postawy, wad wzroku, kontaktów                           z nieznanymi osobami, materiałami obrażającymi, pornograficznymi, konsekwencji prawnych, itd.

- zajęcia wych. - profilaktyczne,

- zajęcia świetlicowe,

-zajęcia biblioteczne,

-interwencje,

- projekcja filmów i materiałów profilaktycznych

- gazetki, plakaty,                           - spotkania uczniów i rodziców                 z Policją.

- wychowawcy, psycholog, pedagog   - opiekunowie świetlicy, kół zainteresowań

-pedagog, psycholog

- zapraszani specjaliści

 

- Policja

3.      Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających  przestrzeganiu praw dziecka, zdrowia                                   i bezpieczeństwa uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym w czasie pobytu w szkole, w domu,                      w przedszkolu, na drodze;

- organizowanie zajęć z pierwszej pomocy przez nauczycieli przeszkolonych przez WOSP             - gazetka „Prawa dziecka, ucznia”  - zapoznanie dzieci z Kodeksem Przedszkolaka                                                - stworzenie kodeksu zasad grupowych                                                    - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw                       i imprez;                                                 - spotkanie z policjantem                         - wycieczki po okolicy - bezpieczne poruszanie się                        w ruchu drogowym                                  - poznanie drogi ewakuacyjnej           - udział  w alarmach ewakuacyjnych

- pogadanki dotyczące praw dziecka

- wychowawca kl. III i klasy I 

                     Wychowawcy grup przedszkolnych                 i klas I – III

 

 

 

 

 

                                            - wychowawcy klas

 

Zadanie III ZAKRES DZIAŁAŃ W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE (OBSZAR – BEZPIECZEŃSTWO)

                                                                      Cele szczegółowe

                                                              Sposoby i formy realizacji

                                     Odpowiedzialni

 

1. Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej

- rozmowa kierowana w klasach                 I – III I klasach IV – VII                                                                                                - rozmowa z nauczycielami rodzicami                                                      - ankieta, arkusz

 

- pedagog

2. Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego. Znaczenie rodziny w życiu dziecka.

- pogadanki, lekcje wychowawcze              - zajęcia w świetlicy środowiskowej - zajęcia edukacyjne, lekcje otwarte  - zapoznanie uczniów z prawami               -zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka; wycieczka, pogadanka, prace plastyczne „Prawa dziecka”                                                 - konkurs plastyczny „Z rodziną jest najlepiej”                                                   -  pogadanka „Obowiązki ucznia           w szkole i w domu”                                                 

- pedagog, psycholog                      - wychowawca świetlicy środowiskowej, nauczyciele              - wychowawcy klas I – III             - wychowawcy oddziału przedszkolnego

                                                             - wychowawcy klas 0 – III

- pedagog, wychowawcy

3. Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w domu, w rodzinie.

- rozmowy z pedagogiem                             - warsztaty TZA                                             -teatrzyki profilaktyczne                            - filmy edukacyjne 

 

- pedagog                                            - nauczyciel prowadzący               zajęcia                                         - nauczyciele                                                                         

4. Dostarczenie informacji rodzicom o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej                        i pedagogicznej.

 

- umieszczenie na gazetce ściennej adres w lokalnych instytucji działających na rzecz pomocy rodzinie

- pedagog

 

Zadanie IV: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (OBSZAR: ZDROWIE)

 

Cele szczegółowe

Sposoby i formy realizacji

Odpowiedzialni

1. Dostarczanie uczniom  i rodzicom wiedzy na temat zasad prawidłowego odżywiania.

 

 

- lekcje wychowawcze, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej,

- gazetki, utworzenie biblioteczki                          o zdrowiu w bibliotece szkolnej,                - spotkania z pielęgniarką szkolną,

- spotkania z rodzicami poświęcone problemom zdrowia

- realizacja programu edukacyjnego promującego m.in. zasady zbilansowanej diety „Trzymaj formę” – prace plastyczne „Jedz owoce i warzywa to na zdrowie dobrze wpływa”

 - klasowy „Dzień zdrowego śniadania” z rodzicami

- przerwy śniadaniowe w klasach po drugiej lekcji

- wychowawcy klas                                                                               

                                                               - nauczyciele biblioteki                                                                 

- pielęgniarka szkolna

- nauczyciele

                                                              - nauczyciel realizujący program

 

 

- wychowawcy klas

                                                            - nauczyciele

2. Promowanie racjonalnego odżywiania.

 

 

- zapewnienie uczniom korzystania ze zdrowych posiłków w stołówce szkolnej,

- organizowanie posiłków dla dzieci              z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego, ekologicznego odżywiania: gazetki, prezentacje,

- organizowanie akcji promujących zdrową żywność,

- udział w akcji „ Szkoła promująca zdrowie”, „ Warzywa i owoce przez cały rok”

- działania w ramach akcji „ Śniadanie daje moc”                                                            

- pisanie fraszek „Odżywiam się zdrowo” – klasy IV – VIII

- przerwy śniadaniowe w klasach po drugiej lekcji

- pielęgniarka szkolna, wychowawcy

 

- Dyrektor szkoły

- wychowawcy klas

- organizatorzy imprez

- nauczyciele odpowiedzialni za realizację określonych działań,                                           - Dyrektor

                                                               

- wychowawcy klas 0 - III                                                                        

 

- nauczyciel j. polskiego

 

 

- nauczyciel

3. Wyrabianie prawidłowych nawyków oraz zapewnianie warunków do aktywnego wypoczynku.

- zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowia,                                                               - zajęcia sportowe, zajęcia                           w świetlicy, wycieczki rowerowe, piesze, autokarowe,

- akcje o charakterze profilaktyczno-wychowawczym,

- udział w ogólnopolskich, powiatowych i gminnych imprezach sportowych.

- realizacja programu prozdrowotnego m.in. w zakresie aktywności fizycznej: „Trzymaj formę”

- wychowawcy/nauczyciele

 

- opiekunowie świetlicy TPD

- opiekunowie organizacji szkolnych                                                     

- nauczyciele wych. fizycz.

 

- realizatorzy programu

4. Wyrabianie prawidłowych nawyków z technologii informacyjnej.

- gazetki, pogadanki,

- akcje o charakterze profilaktyczno-wychowawczym.

- wychowawcy

- nauczyciele biblioteki, informatyki,  pedagog,

5. Zapobieganie wadom postawy.

 

- ćwiczenia korekcyjne

- spotkania z rodzicami,

- pogadanki,                                                       - realizacja treści wychowania zdrowotnego.

- wszyscy nauczyciele

- nauczyciele wych. fizycznego

 - pielęgniarka szkolna

 

6. Uświadamianie uczniom szkodliwości substancji psychoaktywnych.

 

- realizacja programów profilaktycznych: „Cukierki”

- organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki („Dzień bez papierosa”), plakaty, prace uczniów, gazetka

- udział w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych: realizacja programu ,,Trzymaj formę”

- akcje o charakterze profilaktyczno-wychowawczym – Happening                     z hasłami prozdrowotnymi, plakaty

- warsztaty, lekcje wychowawcze,

- pogadanki, gazetki, prelekcje,

- realizacja programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej: „Bieg po zdrowie”

- realizacja programów dla przedszkola

·        „Czyste powietrze wokół nas” i udział w konkursie plastycznym

·         „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

- wychowawcy klas, pedagog szkolny

                                                               - pedagog                  

                                                                          - nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadań;                        W. Kruszewski

wychowawcy klas, pedagog

                                                         

- wychowawcy klas

- wychowawcy klas

                                                        - osoby wyznaczone do realizacji programu

- wychowawca oddziału przedszkolnego

7.Organizowanie imprez sportowych z udziałem rodziców.

- realizacja imprez: „FESTYN RODZINNY”                                     - angażowanie rodziców do współpracy

- nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy  klas

8. Promocja zdrowia              w zakresie profilaktyki           i higieny osobistej

- realizacja działań w ramach akcji oświatowej zapobiegania i zwalczania wszawicy – pogadanki profilaktyczne, gazetki, ulotki

                                                                           - realizacja działań w ramach                 dbania o higienę – pogadanki profilaktyczne                                                                                                                                                                      

- tematyczne prace plastyczne na temat „Higiena”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - fluoryzacja                                                                                                           - organizacja kącików higieny                     i codzienne korzystanie z nich                                                                                                          - spotkanie  stomatologiem

- Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pielęgniarka, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                       w Żaganiu                                          - pielęgniarka, wychowawcy

 

- wychowawcy klas                           - pielęgniarka

- wychowawcy klas

 

 

 

Zadanie V - PROFILAKTYKA PRZECIW ZAKAŻENIU COVID -19

 

Cele szczegółowe

Sposoby i formy realizacji

Odpowiedzialni

- zapewnienia uczniom, wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwa

 i ochrony przed zakażeniem

koronawirusem

-  wdrażanie w Szkole Podstawowej 

w Długiem procedur zapewniających  bezpieczeństwo

 i ochronę przed zakażeniem koronawirusem

- zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły

 z obowiązującymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa

 i ochrony przed zakażeniem

 koronawirusem

- stosowanie przez Dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły uczniów, rodziców, obowiązujących zasad  wynikających z procedur zapewniających  bezpieczeństwo

 i ochronę przed zakażeniem koronawirusem w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażeń  COVID -19

w czasie pobytu w szkole i poza szkołą.

- ZASADY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  DŁUGIEM W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU  Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM  COVID-19 

- GAZETKI INFORMACYJNE

- POGADANKI

 

 

Dyrektor

Wychowawcy klas

Pracownicy szkoły

 

 

 

 

DYREKTORA SZKOŁY                                            RADA PEDAGOGICZNEKJ                                  RADA RODZICÓW