Wych. Fizyczne

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Uczeń zobowiązany jest, żeby:
1. Przestrzegać regulaminu sali gimnastycznej, boisk sportowych i szatni oraz mieć świadomość, że w przypadku niedostosowania się do zawartych tam wskazań ponosi w pełni odpowiedzialność za powstałą sytuację niebezpieczną lub wypadek;
2. Ćwiczenia wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz z zaleceniami wydanymi, przez nauczyciela w-f;
3. Wydany sprzęt sportowy używać tylko na polecenie nauczyciela i w jego obecności;
4. Bezwzględnie przestrzegać poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;
5. Do sali, magazynku sprzętu sportowego i pokoju nauczycieli w-f, wchodzić tylko na polecenie nauczycieli prowadzących zajęcia;
6. Posiadać obowiązkowy strój sportowy, pozwalający na swobodne wykonywanie ćwiczeń ( biała koszulka, spodenki, obuwie sportowe lub dres);
7. W czasie ćwiczeń usuną wszelką biżuterię i ozdoby, zegarek itp., Które mogą stanowić niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała ćwiczącego lub współćwiczących. Długie włosy powinny być upięte;
8. Rzeczy typu telefony komórkowe, łańcuszki, zegarki, pieniądze zbiera grupowy klasy i przed lekcją przekazuje nauczycielowi w-f. Za cenne rzeczy pozostawione w szatni odpowiada uczeń;
9. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego zająć miejsca na Sali, zachować spokój i również uczestniczyć w lekcji poprzez słuchanie nauczyciela. W przypadku nieuczestniczenia w zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów, gier, odtwarzaczy itp.;
10. Niedyspozycje własne przed jak i w trakcie lekcji oraz wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sportowych zgłaszać nauczycielowi w-f;
11. W szatni pozostawiać ubrania i obuwie w należytym porządku;
12. Dbać o czystość sali gimnastycznej, boisk sportowych, magazynku sportowego i szatni;
13. Służyć radą i nieść pomoc słabszym kolegom;
14. Wszelkie wypadki należy zgłaszać nauczycielowi w-f;
Uczniowi zabrania się:
1. Samowolnego opuszczania lekcji wychowania fizycznego;
2. Wchodzenia do sali i ćwiczenia w obuwiu nieprzystosowanym do korzystania z sali gimnastycznej;
3. Samodzielnego wykonywania bez zezwolenia prowadzącego jakichkolwiek ćwiczeń, czy korzystania z urządzeń sali;
4. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczania sali ( rzucania papierków, śmiecenia, żucia gumy, plucia itp.);
5. Wchodzenia do sali podczas przerw lekcyjnych oraz bez zezwolenia nauczyciela;
6. Wyśmiewania innych, brutalnego zachowania oraz nieuczciwości w rozgrywkach;
7. Nieodpowiedzialnych żartów i zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych;

 

Zwalnianie z lekcji WF od 1 września 2015 r. - zasady:

 1. zwolnienia go z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (nowość).
  Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych - czy też  - jakiego rodzaju ćwiczeń - uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 2. całkowitego zwolnienia go z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas).
  Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z  10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania Wychowania Fizycznego
Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach
od roku szkolnego 2017/18
 
§ 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania Wychowania Fizycznego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach opierają się na tezie, iż na zajęciach wychowania fizycznego nie chodzi o „wyczyn” lecz o prawidłowy rozwój psychofizyczny ucznia, jego zdrowie i wychowanie go do szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz dbałości o własną aktywność ruchową i zdrowie w obecnym i przyszłym życiu.
§ 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 września 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów i w szkołach publicznych sugeruje, że:
,,przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego ( ... ) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć" .


§ 3. Celem Przedmiotowych Zasad Oceniana Wychowania Fizycznego jest:
 1. Wspieranie i motywowanie ucznia do podejmowania aktywności
fizycznej.
 1. Systematyczna kontrola i ocenianie umiejętności, wiadomości i
postaw ucznia.
 1. Wspieranie i wpływanie na zdrowie i prawidłowy rozwój
psychofizyczny ucznia,
 1. Informowanie ucznia o jego mocnych i słabych stronach,
 2. Informowanie ucznia o jego postępach i osiągnięciach,
 3. Wdrażanie i motywowanie ucznia do systematycznej pracy
samokontroli i samooceny,
 1. Dostarczenie rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia,
 1. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia,
doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.
 1. Ujednolicenie zasad oceniania dla wszystkich nauczycieli
wychowania fizycznego i uczniów w szkole.

§ 4. Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego odbywa się systematycznie i na bieżąco. Nauczyciel oceniając ucznia kieruje się:
1. Aktywnością i zaangażowaniem ucznia na zajęciach.
2. Obiektywnością.
3. Indywidualizacją i możliwościami ucznia.
4. Jawnością.
5. Motywacją i wychowawczego wpływu na postawę wobec kultury
fizycznej.

§ 5. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnych zasad oceniania. Ustalając ocenę z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę:
1. stopień opanowania wymagań programowych
1) poziom umiejętności ruchowych,
2) poziom wiedzy o wychowaniu fizycznym i zdrowiu,
3) postępy w usprawnianiu.

2. Aktywność
1) aktywny udział, zaangażowanie w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,
2) wysiłek wkładany w realizację zadań lekcji,
3) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
4) udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
5) uprawianie wyczynowo sportu i uzyskanie wysokich wyników,
6) praca na rzecz sportu szkolnego ( gazetki szkolne, pomoc w, imprezy szkolne o charakterze sportowym i prozdrowotnym organizacji zawodów itp.)
3. Frekwencja.
1) systematyczne uczęszczanie w zajęciach (strój sportowy),
2) nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione,
3) spóźnianie się na zajęcia,
4) zwolnienia z zajęć.
4. Postawa ucznia.
1) dyscyplina podczas zajęć,
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,
3) przestrzeganie zasad regulaminów korzystania z obiektów sportowych,
4) postawa „fair play” podczas zajęć,
5) higiena ciała i stroju,
6) zachowania prozdrowotne,
7) współpraca z grupą i pomoc słabszym.
§ 6. Ocena półroczna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego.

§ 7. Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia np. za udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych , turniejach i konkursach o tematyce sportowej i zdrowotnej, wyjazdach na basen itp.

§ 8. Podniesienie oceny z wychowania fizycznego na koniec I półrocza i roku szkolnego może być tylko o jeden stopień.

§ 9. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia ( noszenie stroju systematyczne, stosunek do przedmiotu i zaangażowanie) nauczyciel wystawia na koniec każdego semestru.

§ 10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń fizycznych na czas określony lub może uzyskać zwolnienie całkowite z zajęć ( stan zdrowotny, opinia lekarza) . Wówczas nie podlega ocenie z wychowanie fizycznego, a na świadectwie zamiast oceny wpisuje się: „zwolniony”- „zwolniona”.
Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowanie fizycznego podejmuje Dyrektor szkoły na prośbę rodziców i na podstawie opinii lekarza.

§ 11. Wymagania na poszczególne oceny:

 1. Ocena celująca (6).
Uczeń spełnia wszystkie wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą. Jego wyniki znacznie przekraczają normy cech motorycznych w danej klasie. Osiąga duży postęp w usprawnianiu. Poziom opanowania umiejętności technicznych znacznie przewyższa wymagania. Jest doskonały w zastosowaniu umiejętności w praktycznym działaniu we wszystkich dyscyplinach i konkurencjach. Poziom wiedzy wykracza poza program danej klasy. Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w konkurencjach i zawodach sportowych oraz tworzyć nowe rozwiązania. Jest mocno zaangażowany na lekcjach, zawsze jest przygotowany do zajęć. Rozwija swoje uzdolnienia. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły lub innych formach aktywności związanych z wychowaniem fizycznym. Systematycznie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Dba o swoje zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny. Posiada dużą wiedze z zakresu edukacji zdrowotnej i stosuje ją w życiu codziennym.
 1. Ocena bardzo dobra (5)
Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie. Osiąga wyniki wg norm na ocenę bdb.
Ćwiczenia wykonuje poprawnie technicznie, zna przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie. Systematycznie doskonali swoja sprawność motoryczną i wykazuje postępy w usprawnianiu. Opanował większość umiejętności programowych ze wszystkich dyscyplin. Posiada duży zasób wiedzy z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej i potrafi ja wykorzystać w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Podejmuje duży wysiłek na zajęciach, systematycznie ćwiczy i jest zawsze przygotowany . uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, reprezentuje szkołę na zawodach sportowych. Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń
 1. Ocena dobra (4).
Uczeń posiada dobrą sprawność motoryczną. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo technicznie, ale nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi. Wykazuje chęci do poprawy wyników i większość z nich poprawia. Wykazuje dość stałe postępy w usprawnianiu, jest aktywny na zajęciach i w większości przygotowany. Opanował większość umiejętności lecz w różnym stopniu. Radzi sobie w większości dyscyplin sportowych. Zna większość zagadnień i pojęć z zakresy wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Jego postawa i stosunek do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. Podejmuje wysiłek i stara się na zajęciach. Jest zaangażowany i sumienny.
 1. Ocena dostateczna (3).
Uczeń posiada przeciętną sprawność motoryczną. Osiąga wyniki wg norm na ocenę dst. Posiada tylko podstawowe umiejętności. Wykonuje ćwiczenia o średnim stopniu trudności i z dużymi błędami technicznymi. Sporadycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności na lekcji. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu. Niechętnie wykonuje poprawę wyników. Często jest nieprzygotowany do zajęć, niesystematycznie uczestniczy w zajęciach. Jest mało aktywny i zaangażowany w lekcję. Przejawia braki w zakresie stosunku do przedmiotu , z wiedzy z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
 1. Ocena dopuszczająca (2).
Uczeń posiada słabą sprawność fizyczną. Osiąga wyniki poniżej oceny dst. Opanował minimalną ilość wiedzy i umiejętności. Nie radzi sobie w większości dyscyplinach. Ćwiczenia wykonuje niechętnie, z dużymi błędami technicznymi. Nie potrafi wykonać prostych ćwiczeń fizycznych. Wykazuje minimalne postępy w usprawnianiu. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, sporadycznie ćwiczy. Nie wkłada wysiłku swoje usprawnienie i poprawę wyników. Praktycznie nie angażuje się na lekcji, nie jest aktywny. Przejawia duże braki w stosunku do przedmiotu i wiedzy z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie chce korzystać z pomocy nauczyciela.
 1. Ocena niedostateczna (1).
Uczeń posiada bardzo słabą sprawność fizyczną. Nie przystępuje do zaliczeń, Nie ćwiczy na zajęciach, jest nieprzygotowany Nie potrafi i nie chce wykonać prostych ćwiczeń fizycznych. Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się. Nie opanował żadnych umiejętności programowych danej klasy. Nie potrafi i nie chce angażować się w żadna dyscyplinę. Nie rozróżnia zajęć, nie zna podstawowych pojęć. Nawet przy pomocy nauczyciela nie chce lub nie potrafi rozwiązać prostego problemu Nie wykonuje ćwiczeń i poleceń, ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Prowadzi niesportowy i niehigieniczny tryb życia. Swoja postawą dezorganizuje zajęcia. Jego postawa do kultury fizycznej jest społecznie negatywna.
 1. Uczeń nieklasyfikowany - uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolny planie nauczania.

§ 12. Zasady oceniania. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej obowiązuje tzw. „średnia ważona”.
§ 13. Ze względu na specyfikę przedmiotu wychowania fizycznego ustalono następujące wagi ocen:
 1. Przeprowadzenie rozgrzewki – waga 3,
 2. Sprawdzian umiejętności technicznych – waga 4,
 3. Sprawdzian umiejętności fizycznych ( testy sprawności fizycznej, sprawdziany LA ) – waga 2,
 4. Aktywność na zajęciach – waga 4-5 (w zależności od rodzaju zajęć i poziomu trudności),
 5. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – waga 4-5, (w zależności od rangi zawodów i zajętego miejsca),
6. Testy wiedzy z przepisów dyscyplin sportowych, referaty – waga 2,
7. Inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, zaangażowanie i możliwości ucznia wynikające ze specyfiki przedmiotu – wagę ustala nauczyciel.
8. Na koniec każdego semestru uczeń otrzymuje dodatkowe oceny za systematyczny udział w zajęciach ( noszenie stroju sportowego lub jego braki - waga 5,
1) 0 - 1 cel
2) 2 - 4 bdb
3) 5 - 7 db
4) 8 - 10 dst
5) 11 - 15 dop
6) 15 - ndst
9. Całokształt aktywności, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu waga 5.

§ 14. Uwagi dotyczące zajęć wychowania fizycznego.
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel wychowania fizycznego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizacji programu nauczania wychowania fizycznego, podstawy programowej oraz zasad oceniania i sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów z zakresu wychowania fizycznego,
2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii PPP lub lekarza, dostosować wymagania edukacyjne do danego ucznia,
3. Nauczyciel ma obowiązek mieć własny dziennik, w którym prowadzi ewidencję ocen i wyników w zakresie sprawności motorycznej, umiejętności ruchowych, wiadomości oraz zapisy frekwencji i aktywności na lekcjach,
4. Uczeń, który uchyla się od reprezentowania szkoły w zawodach nie może otrzymać oceny celującej z przedmiotu,
5. W celu wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności ruchowej, należy eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej aktywności nie mogą być przedmiotem krytycznych uwag ze strony nauczyciela i u uczniów,
6. Ze względu na indywidualne predyspozycje i możliwości ucznia, ze sprawdzianów umiejętności fizycznych( lekkoatletycznych) nie stawia się ocen niedostatecznych . Wówczas za zaliczenie sprawdzianu, bez względu na wynik otrzymuje on ocenę pozytywną:
1) w klasach IV-VI – dobrą;
2) w klasach VII-VIII – dostateczną.
7. Uczeń, który w ogóle nie podejdzie do sprawdzianu ,a nie ma przeciwwskazań do jego zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Uczniowie nagradzani są nie tylko ocenami kontrolno- sprawdzającymi, ale także za postępy w jednostce lekcyjnej lub za wykazanie się specjalną inwencją twórczą oraz aktywnością na zajęciach.
9. Dziewczęta w czasie niedyspozycji związanej z menstruacją mogą być zwolnione z intensywnych ćwiczeń fizycznych, obowiązuje je uczestnictwo w lekcji.
10. Uczniów , którzy są zwolnieni z pojedynczych lub kilku zajęć (rodzic, lekarz) oraz tych, którzy maja zwolnienie całkowite, obowiązuje obecność na zajęciach.
11. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu z powodu nieobecności, nieprzygotowania lub zwolnienia, ma obowiązek zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni. Niezaliczenie w wyznaczonym terminie skutkuje ocena ndst.,
12. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianów w terminie dwóch tygodni od jego przeprowadzenia.
§ 15. Zasady oceniania stosuje się oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Wiechlicach.