Dyrektor informuje

Zwalnianie z lekcji WF od 1 września 2015 r. - zasady:

  1. zwolnienia go z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (nowość).
    Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych - czy też  - jakiego rodzaju ćwiczeń - uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  2. całkowitego zwolnienia go z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas).
    Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z  10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).WYMAGANIA NA UZYSKANIE ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM
Średnia ocen na świadectwie co najmniej 4,75
Zachowanie co najmniej dobre
(do średniej ocen w klasie szóstej wlicza się przedmioty, których naukę zakończono w klasach niższych np: muzyka, plastyka, technika, informatyka)
WYMAGANIA NA UZYSKANIE NAGRODY KSIĄŻKOWEJ
Średnia ocen na świadectwie co najmniej 4,5
Zachowanie co najmniej bardzo dobre