Dyrektor informuje

Zwalnianie z lekcji WF od 1 września 2015 r. - zasady:

  1. zwolnienia go z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (nowość).
    Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych - czy też  - jakiego rodzaju ćwiczeń - uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  2. całkowitego zwolnienia go z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas).
    Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z  10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).WYMAGANIA NA UZYSKANIE ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM
Średnia ocen na świadectwie co najmniej 4,75
Zachowanie co najmniej dobre
(do średniej ocen w klasie szóstej wlicza się przedmioty, których naukę zakończono w klasach niższych np: muzyka, plastyka, technika, informatyka)
WYMAGANIA NA UZYSKANIE NAGRODY KSIĄŻKOWEJ
Średnia ocen na świadectwie co najmniej 4,5
Zachowanie co najmniej bardzo dobre


WYMAGANIA NA UZYSKANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (NAGRODA PIENIĘŻNA)

REGULAMIN
przyznawania pomocy materialnej
Szkoły Podstawowej w Długiem
Preambuła:
-          Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781).
-          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników
-          Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  Nr 175, poz. 1372 ze zm.).


Rozdział III
Szkolne stypendium o charakterze motywacyjnym
Stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dla laureatów konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

1.    Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2.    Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje roczne oceny klasyfikacyjne nie niższe niż dobre, posiada wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz reprezentuje szkołę na szczeblu wojewódzkim.
Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął średnią semestralną ocen 5,5 i wyższą, otrzymał oceny klasyfikacyjne nie niższe niż dobre oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3.    Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne.
4.    Stypendium za osiągnięcia sportowe udziela się uczniom klasy IV-VI szkoły podstawowej.
5.    Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wypłacane jest na zakończenie roku szkolnego.
6.    Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwu krotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy                z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255). Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
7.    Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej w ciągu 5 dni roboczych po radzie klasyfikacyjnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.