SKO

Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinno się jej uczyć od najmłodszych lat. Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi. Taką możliwość daje Szkolna Kasa Oszczędności działająca w naszej szkole.
CELE SKO:
1. Wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania.
2. Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek.
3. Popularyzacja wśród uczniów wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnienie Banku Spółdzielczego.
4. Organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez BS.
5. Współpraca z SU i innymi organizacjami szkolnymi oraz pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.
PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
• zdobywa wiedzę o bankowości,
• uczy się przedsiębiorczości,
• bierze udział w konkursach, turniejach, pogadankach,
• uczy się rozsądnie zarządzać swoimi oszczędnościami,
• uczeń zna regulamin i zasady działania SKO w naszej szkole,
• uczeń wie, gdzie trafiają jego pieniądze po wpłaceniu ich na książeczkę SKO.

REGULAMIN SKO

1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
2. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1zł.
3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do opiekuna SKO.
4. Przyjęcie od ucznia pieniędzy, potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą się prowadzi dla każdego członka SKO.
6. Właściciel książeczki ma obowiązek jej pilnować i dbać o jej wygląd.
7. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawia nową książeczkę SKO.
8. Opiekun wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez BS w Szprotawie.
9. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki. W przypadku większych kwot ,wypłat dokonuje się za zgodą pisemną rodziców po uprzednim trzydniowym poinformowaniu opiekuna SKO.
10. Za systematycznie oszczędzających , uważa się tych członków którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

Opiekun SKO –