RAMOWY PLAN DNIA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

RAMOWY PLAN DNIA GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA  W DŁUGIEM- oddział 5 - godzinny
7.30 – 12.30
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

7:30 – 8:15
1.Zabawy integracyjne; ruchowe i muzyczno – ruchowe.
2.Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
3.Zabawy indywidualne i w zespołach.
4.Korzystanie z gier i układanek stolikowych.
5.Zabawy według zainteresowań dzieci wspierające rozwój procesów poznawczych.
6.Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia w kartach pracy inspirowane przez nauczyciela.
7.Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczyciela.
8:15– 9:00

Ćwiczenia poranne.
1.Zabawy ruchowe wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci;
2.Zabawy z muzyką;
3.Ćwiczenia gimnastyczne.
9:00– 9:30
Czynności organizacyjno – porządkowe . Śniadanie.
1. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych;
2.Czynności samoobsługowe;
3. Śniadanie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku i kulturalne zachowanie się przy stole;
9:30-10:00

1.Słuchanie muzyki relaksacyjnej;
2.Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, oddechowe.
3.Spacer i obserwacje przyrodnicze;
4.Zabawy i ćwiczenia rozwijające i usprawniające funkcje poznawcze w ramach indywidualizacji;
10:00- 10:30

Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10:30-11:30

Wyjście na świeże powietrze
1.Gry, ćwiczenia i zabawy na świeżym powietrzu (gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka;
2.Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych na placu zabaw;
3.Spacer i obserwacje przyrodnicze;
4.Zabawy i ćwiczenia rozwijające i usprawniające funkcje poznawcze w ramach indywidualizacji;
11:30 – 12:00

Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
12.00-12:30
Czynności organizacyjno – porządkowe . Obiad:
- czynności samoobsługowe
- wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
- spożywanie obiadu - rozwijanie i doskonalenie umiejętności w prawidłowym posługiwaniu się sztućcami; zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; pogadanki tematyczne dotyczące zdrowego odżywiania się .

RAMOWY PLAN DNIA GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA  W DŁUGIEM-- oddział 7,5 - godzinny
10:00– 15:00
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

7:30 – 8:15
1.Zabawy integracyjne; ruchowe i muzyczno – ruchowe.
2.Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
3.Zabawy indywidualne i w zespołach.
4.Korzystanie z gier i układanek stolikowych.
5.Zabawy według zainteresowań dzieci wspierające rozwój procesów poznawczych.
6.Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia w kartach pracy inspirowane przez nauczyciela.
7.Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczyciela.
8:15– 9:00

Ćwiczenia poranne.
1.Zabawy ruchowe wynikające z własnej aktywności i potrzeb dzieci;
2.Zabawy z muzyką;
3.Ćwiczenia gimnastyczne.
9:00– 9:30
Czynności organizacyjno – porządkowe . Śniadanie.
1. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych;
2.Czynności samoobsługowe;
3. Śniadanie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku i kulturalne zachowanie się przy stole;
9:30-10:00

1.Słuchanie muzyki relaksacyjnej;
2.Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, oddechowe.
3.Spacer i obserwacje przyrodnicze;
4.Zabawy i ćwiczenia rozwijające i usprawniające funkcje poznawcze w ramach indywidualizacji;
12:30 – 15:00
Zabawy opiekuńczo – wychowawcze realizowane zgodnie ze szczgółowym planem pracy oddziału przedszkolnego
1.Zabawy swobodne oparte na spontanicznej aktywności dzieci i zorganizowane w sali.
2.Zajęcia w ramach indywidualizacji.
3.Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, majsterkowanie.
4.Zabawy ze śpiewem; słuchanie muzyki; swobodna ekspresja ruchowa.
5.Zabawy na placu zabaw.
6.Gry stolikowe i układanki.

RAMOWY PLAN DNIA GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA  W DŁUGIEM- oddział 5- godzinny
10.00 – 15.00
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
10:00-11:00
Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
11:00 – 12:00
Gry, ćwiczenia i zabawy na świeżym powietrzu (gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka; zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych na placu zabaw lub sprzętu sportowego na boisku).
Spacer i obserwacje przyrodnicze.
Zabawy i ćwiczenia rozwijające i usprawniające funkcje poznawcze w ramach indywidualizacji.
Zabawy dowolne w sali.
12:00 – 12:30
Czynności organizacyjno – porządkowe . Obiad:
- czynności samoobsługowe
- wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
- spożywanie obiadu - rozwijanie i doskonalenie umiejętności w prawidłowym posługiwaniu się sztućcami; zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; pogadanki tematyczne dotyczące zdrowego odżywiania się i przedszkolnego savoir – vivru.
12:30 – 15:00
Zabawy swobodne oparte na spontanicznej aktywności dzieci i zorganizowane w sali.
Zajęcia w ramach indywidualizacji.
Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, majsterkowanie.
Zabawy ze śpiewem; słuchanie muzyki; swobodna ekspresja ruchowa.
Zabawy na placu zabaw.
Gry stolikowe i układanki.