TPD

SZKOLNE KOŁO TPD

Główne cele i zadania:
  1. Zorganizowanie właściwej pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz dydaktycznej w świetlicy środowiskowej.
  2. Pomoc uczniom w nauce.
  3. Zapewnienie wychowankom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
  4. Podejmowanie działań z profilaktyki wychowawczej.
  5. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.
  6. Wykorzystanie zdolności i umiejętności dzieci oraz ich aktywności twórczej w zajęciach świetlicowych.
  7. Rozwijanie sprawności ruchowej.
Zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin. W zajęciach uczestniczy 20 uczniów. Podczas zajęć realizowane są zajęcia profilaktyczne, artystyczne, sportowe dydaktyczne , gry i zabawy ruchowe. Dzieci spożywają posiłek ( suchy prowiant, owoce, soki itp.). Uczestniczą w wycieczkach pieszych po najbliższej okolicy. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach , rozwijają swoje zdolności , nabywają nowych umiejętności i spędzają wolny czas.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z potrzebami ucznia i uwzględniają stałe działania:
Pomoc uczniom w nauce:
- pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki,
- prowadzenie gier i zabaw rozwijających pamięć i koncentrację,
- doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem
Zajęcia relaksacyjne:
- korzystanie ze środków audiowizualnych,
- wykorzystanie Internetu do pomocy w odrabianiu zadań domowych,
- gry i zabawy na szkolnym placu zabaw, na boisku sportowym, Sali gimnastycznej
Eliminowanie agresji fizycznej i słownej w grupie rówieśniczej:
- ćwiczenia zachowań asertywnych,
- ćwiczenia, scenki jak rozwiązywać konflikty,
- ćwiczenia z wyrażaniem uczuć
Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo:
- jak organizować swój czas wolny,
- bezpieczne zabawy