Wizja i Misja szkoły


Wychowanie dzieci to w rzeczywistości twórcza praca kształtująca naszych następców”.

P. Callaway

WIZJA Szkoły Podstawowej w Długiem
  •    Szkoła Podstawowa w Długiem jest szkołą nowoczesną, otwartą na środowisko, przyjazną i bezpieczną, wyposażoną w nowoczesne środki nauczania. Posiada ładne, funkcjonalne urządzone otoczenie. Dysponuje dobrą bazą sportowo-rekreacyjną służącą dobremu rozwojowi fizycznemu uczniów. Wyposażona w salkę gimnastyczną, boiska wielofunkcyjne, place zabaw dla najmłodszych. Uczniowie korzystają z nowoczesnych zdobyczy techniki informatycznej mają dostęp do pracowni komputerowej i komputerów w pracowniach i bibliotece.
  • Program szkoły jest ukierunkowany na ucznia, jego potrzeby i zainteresowania. Zawiera bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiających wszechstronny rozwój ucznia.
  • Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
  • Nasza szkoła stanie się szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami będą uczniowie i nauczyciele. Będą uczyć się i pracować w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej.
    W naszej szkole kształcenie będzie jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne musi stać się środowiskiem twórczym, w którym każdy z podmiotów będzie mógł realizować się według własnych potrzeb. W celu właściwego realizowania zamierzonych działań nasza szkoła stanie się szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

MISJA Szkoły Podstawowej w Długiem
 · Zapewniamy każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju, przygotowując go do aktywnego życia w rodzinie i społeczeństwie w oparciu o zasady tolerancji, demokracji sprawiedliwości i solidarności.
· Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest troska o dziecko i udzielenie mu takiej pomocy, jaka może mu zapewnić "maksymalny rozwój osobowości". W związku z tym, w naszej szkole nauczyciele będą wspomagać ucznia we wszystkich sferach jego działalności: intelektualnej, fizycznej i duchowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i ograniczeń każdego dziecka.
· Nasza Szkoła będzie wspólnotą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Nauczyciele i uczniowie będą wspólnie odpowiedzialni za przyjazną i tolerancyjną atmosferę w szkole. Będziemy dążyć do wychowania młodego człowieka: samodzielnego, twórczego i wewnętrznie wolnego.
· Nauczyciele naszej szkoły będą wspomagać rodziców w wychowaniu ich dzieci. Będą prowadzić dziecko przez trudny etap jego dorastania, pomagając mu wyrazić siebie i zrozumieć własne problemy. Praca pedagogów naszej szkoły ukierunkowana będzie na wychowanie ucznia kulturalnego i wrażliwego na potrzeby innych
· W naszej szkole kadra pedagogiczna będzie w pełni wykształcona, z pełnymi kwalifikacjami, o różnych specjalnościach. Nauczyciele będą starali się zapewnić równowagę i harmonię między wychowaniem i samowychowaniem a uczeniem się i wielostronnym rozwojem umysłowym dziecka. Będzie przejawiać się to w dbałości o osiągnięcia szkolne, jak i o odpowiednie zachowanie i porządek w szkole..
· Chcemy dać społeczeństwu człowieka wrażliwego, z zarazem umiejącego odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.
· Wyposażamy wychowanków w umiejętności i wiedzę, która pozwoli znaleźć im swoje we współczesnym świeci, wzbudzając wiarę we własne siły i możliwości, zachęcając do samodoskonalenia.
· Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala nam na aktywną współpracę
   ze środowiskiem lokalnym...