Zajęcia z TIK

 Scenariusze zajęć:

1.

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ

 

Nauczyciel

Klasa

Data

Przedmiot

Dominika Chmielewska

III

08.06.2021 r.

Edukacja społeczna


Temat dnia: Aktywność fizyczna na co dzień.

Treść zajęć edukacyjnych: Sport to zdrowie! 

Cel ogólny:

·         Uświadomienie dzieciom zalet płynących z aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe:

uczeń potrafi:

·         wymienić korzyści jakie przynosi sport,

·         dopasować pojęcia do ich objaśnień,

·         wypowiadać się na określony temat,

·         argumentować swoje zdanie,

·         wyciągać wnioski z przeprowadzonej rozmowy,

·         współpracować w grupie.

Metody: czynna, aktywizująca, praktyczna.

Forma: indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: 
tablica interaktywna, prezentacja multimedialna „Ruszaj się”, ilustracja z dzieckiem siedzącym przy komputerze.

Przebieg zajęć:

1.      Powitanie, zapoznanie uczniów z tematem zajęć oraz celami.

2.      Wprowadzenie do tematu zajęć.

Metoda aktywizująca – burza mózgów.

Czym dla ciebie jest aktywność fizyczna?

Co kryje się pod pojęciem sport?

Wspólne dojście do wniosku, że sport to zdrowie i że warto się ruszać

3.      Prezentacja multimedialna

Oglądanie prezentacji multimedialnej na tablicy interaktywnej „Ruszaj się”
i pogadanka na temat pojęć związanych z aktywnością fizyczną.

4.      Dopasuj słowo do opisu – ćwiczenia na platformie Wordwall z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Uczniowie wykonują ćwiczenie na platformie dopasowując pojęcia do ich opisów.

Link do zadania: https://wordwall.net/pl/resource/1695372/wf/sport-zdrowie

5.      Wady i zalety sportu – ćwiczenia na platformie Wordwall z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Uczniowie wykonują ćwiczenie, które polega na odczytaniu informacji dotyczących aktywności fizycznej oraz posegregowanie ich na wady i zalety.

Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia wady i zalety aktywności fizycznej.

Link do zadania: https://wordwall.net/pl/resource/7427106/wady-i-zalety-sportu

6.      „Aktywność fizyczna jest cool!” – argumentowanie

Nauczyciel przywiesza na tablicy postać dziecka (siedzącego przy komputerze), uczniowie nadają mu imię. Zadaniem dzieci jest przekonać rówieśnika (w którego może wcielić się nauczyciel) do aktywności fizycznej (nauczyciel może próbować odrzucać argumenty dzieci, aby zachęcić je do większego zaangażowania).

7.       „Ćwicz razem z nami!” – ćwiczenia na platformie Wordwall z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Zadaniem uczniów jest zakręcenie ruletką oraz wykonanie wylosowanych ćwiczeń. Do tablicy uczniowie podchodzą pojedynczo, losują ćwiczenie oraz wykonują je wspólnie z klasą.

Link do zadania: https://wordwall.net/pl/resource/927233/wf-sport-zdrowie

8.      Podsumowanie zajęć

Dzieci kończą zdanie: Aktywność fizyczna to dla mnie…

 

 2.

Długie 7.06.2021r.

Scenariusz lekcji z historii w klasie V

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.                                                                                                              

Nauczyciel: Edward Jagielski

Temat: System feudalny

Cele lekcji:

Uczeń:

 • ·         poprawnie posługuje się terminami: senior, wasal, społeczeństwo feudalne, hołd lenny, drabina feudalna, lenno, możnowładca, przywilej, stan, duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi,
 • ·         wyjaśnia, na czym polegała zależność między seniorem a wasalem,
 • ·         opisuje ceremonię złożenia hołdu lennego,
 • ·         wymienia główne stany społeczeństwa średniowiecznego,
 • ·         tłumaczy, czym była drabina feudalna,
 • ·         omawia prawa i obowiązki poszczególnych stanów w średniowieczu,
 • ·         wyraża swoją opinię na temat systemu feudalnego,
 • ·         przedstawia różnice występujące pomiędzy społeczeństwem średniowiecznym a   współczesnym.

Metody:

 • ·         metoda aktywizująca – mapa myśli,
 • ·          rozmowa nauczająca (pogadanka),
 • ·          praca z e-podręcznikiem.

Formy pracy:

 • ·         indywidualna,
 • ·         zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:

 • ·         Multibook „Wczoraj i dziś 5” (s. 132–135),
 • ·         e-ćwiczeniado lekcji - schemat „Drabinafeudalna”, mapa myśli„Systemfeudalny"
 • ·         karty pracy „System feudalny"
 • ·         film „Hołd lenny” - multibook

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.

2. Nauczyciel przedstawia cel ogólny lekcji: omówienie zależności pomiędzy seniorem a wasalem oraz poznanie obowiązków i praw poszczególnych stanów społecznych w średniowieczu.

3. Wybrani uczniowie przypominają, na jakie grupy było podzielone społeczeństwo starożytnego Rzymu oraz na czym polegał spór o inwestyturę w średniowieczu.

Faza realizacyjna

 1.       Nauczyciel opowiada, w jaki sposób władcy rządzili swoimi państwami we wczesnym średniowieczu. Omawia zasadę, według której władca posiadał na własność cały kraj, co dawało mu kontrolę nad wszystkimi ziemiami. Następnie wyjaśnia, z jakiego powodu królowie lub książęta zaczęli przekazywać część swoich posiadłości rycerzom, duchownym czy dworzanom.
 2.      Prowadzący zajęcia tłumaczy uczniom termin „senior”, „wasal” i „lenno”. Wyjaśnia także, dlaczego społeczeństwo seniorów i wasali nazywamy społeczeństwem feudalnym. Wskazana osoba odpowiada na pytanie: „Kogo współcześnie określamy mianem seniora?”.
 3.      Po obejrzeniu filmu „Hołd lenny”, uczniowie opisują, jak wyglądała uroczystość hołdu lennego. Nauczyciel podkreśla znaczenie otrzymanych przez wasala symboli nadania lenna.
 4.    Na podstawie interaktywnego schematu „Drabina feudalna” uczniowie zapoznają się z systemem zależności między poszczególnymi seniorami i wasalami w średniowieczu. Charakteryzują również grupy społeczne znajdujące się na określonychstopniach drabiny feudalnej.
 5.       Uczniowie otrzymują od nauczyciela karty pracy „System feudalny” i uzupełniają mapę myśli dotyczącą społeczeństwa stanowego w średniowieczu. Na schematach umieszczają najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych stanów, związane z ich prawami i obowiązkami. Podczas realizacji zadania korzystają z informacji zawartych pod ilustracjami i w tekście „Społeczeństwo stanowe w średniowieczu” ze s. 134 podręcznika. Po wykonaniu zadania wskazani uczniowie zapisują swoje propozycje w odpowiednich miejscach mapy myśli narysowanej na tablicy.
 6.       Informacje zebrane za pomocą mapy myśli stanowią punkt wyjścia do dyskusji na temat oceny systemu feudalnego w średniowieczu. Nauczyciel wyjaśnia, z czego wynikały nierówności występujące pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Uczniowie wyrażają swoje opinie na temat podziałów społecznych w średniowieczu. Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi prowadzący zajęcia dokonuje ich podsumowania.    
 7. Cała klasa czyta tekst „Współczesne społeczeństwo” na s. 135 podręcznika. Chętna osoba udziela odpowiedzi na pytanie: „Jak przez wieki zmieniła się pozycja społeczna ludzi uprawiających ziemię?”.

Faza podsumowująca

Chętni uczniowie wykonują przy tablicy ćwiczenie interaktywne "Podsumowanie tematu "ze s. 135 multibook. Następnie nauczyciel sprawdza rozwiązanie zadania (w opcji sprawdź), wraz z uczniami poprawia ewentualne błędy i tłumaczy niejasności, wskazane osoby wypowiadają się na temat tych zagadnień.

 Mapa myśli – schemat


                                                                                                                                            Edward Jagielski

                                                                                                                     …………………………………………………………………

3.

CHEMIA       klasa 8                                                  Edward Mitek               31.05.2021 r.

 Temat lekcji: Poznajemy sacharydy.
Cele  lekcji:
- zapoznanie uczniów z węglowodanami i ich podziałem
- zapoznanie z właściwościami i występowaniem  oraz zastosowaniem glukozy i fruktozy.

- pokazanie możliwości wykorzystania w czasie lekcji monitora

Wiadomość niezbędne do zrozumienia nowej lekcji:
- znajomość symboli chemicznych
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
- określanie właściwości fizycznych substancji
- znajomość pojęć, pierwiastek, atom, wzór sumaryczny i strukturalny

Formy metody nauczania:
- pogadanka
- forma doświadczalna
- film o produkcji cukru
Wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien nabyć w czasie lekcji:
- podać podział cukrów, oraz kryteria ich podziału
- podać ogólny wzór cukrów
- podać pierwiastki, których atomy tworzą cukry
- podać jak wygląda struktura cząsteczki glukozy i fruktozy
- podać, jakie grupy funkcyjne występują we wszystkich cząsteczkach cukrów
- podać właściwości glukozy i fruktozy

Środki dydaktyczne
- odczynniki: glukoza, woda destylowana, zlewka, generator prądu z obwodem elektrycznym
- tablice graficzne: „podział węglowodanów i przedstawiciele”
- zrzut ekranu przedstawiający pierścień glukozy i fruktozy
- podręcznik

Przebieg lekcji
1. Sprawy organizacyjne
2. Wprowadzenie do nowej lekcji  i  sformułowanie tematu
   - Przedstawienie podziału cukrów, oraz wyjaśnienie kryteriów podziału
   - Wyjaśnienie nazwy węglowodany oraz wprowadzenie wzoru ogólnego cukrów
   - Omówienie właściwości glukozy, badanie odczynu oraz sprawdzenie czy jest elektrolitem
   - Przedstawienie struktury cukrów na podstawie glukozy i fruktozy
   - Występowanie glukozy i fruktozy w przyrodzie
3. Z czym kojarzy się wam nazwa cukry? Nazwa cukier kojarzy się nam z substancją słodką, którą słodzimy herbatę. Substancja, którą używamy do słodzenia jest tylko jedną ze związków zaliczanych do cukrów. Są cukry, które nie posiadają słodkiego smaku. Do cukrów zaliczamy również skrobie i celulozę. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się najprostszymi cukrami jakim są glukoza i fruktoza.
Na monitorze  używając różnych kolorów nauczyciel przedstawia schematycznie podział  cukrów. Jakie cukry należą do cukrów prostych? Jeden z uczniów podchodzi do monitora  i odczytuje jak podzielone są cukry. Cukry możemy podzielić na proste, dwucukry oraz wielocukry. Kryterium podziału cukrów oparte jest na ilości reszt cukrów prostych.
Dwucukry zawierają dwie reszty cukrów prostych, przykładem jest sacharoza
(cukier używany do słodzenia otrzymywany z buraka lub trzciny).
Cząsteczki cukrów zbudowane są z trzech atomów pierwiastków, węgla wodoru i tlenu.
W cukrach stosunek ilości atomów wodoru do ilości atomów tlenu wynosi 2:1, co oznacza, że liczba atomów wodoru w cząsteczce jest 2-razy większa niż atomów tlenu. Wy spotkaliście się już wcześniej z takim związkiem, w którym występuje taki sam stosunek. Czy wiecie o jaki związek chodzi, może ktoś zapisze go na tablicy Tym związkiem jest woda. Uczeń zapisuje wzór wody na tablicy H2O. Jak już zdążyliście zauważyć nazwa węglowodany pochodzi stąd, że stosunek liczby atomów wodoru i tlenu jest taki sam jak w wodzie.
Wykonanie doświadczenia dot. właściwości glukozy. Sprawdzenie czy roztwór glukozy zabarwia papierek uniwersalny oraz czy przewodzi prąd elektryczny?


4. Wykonanie i omówienie wyników doświadczenia.  Jak myślicie gdzie w przyrodzie występuje glukoza i fruktoza? (w wielu sokach, np. winogronowy, w owocach, miodzie pszczelim, warzywach).


5. Krótki film o tym jak przebiega proces produkcji cukru z buraka lub trzciny.


6. Podsumowanie i sporządzenie notatki.
Co to są węglowodany?
Jaki jest wzór ogólny cukrów?
Właściwości glukozy.
Jak zbudowana jest glukoza i fruktoza?


4.

KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – edukacja matematyczna, klasa II

 

Temat: Obliczenia zegarowe.

Cel główny: Opanowanie i utrwalenie umiejętności matematycznych. Obliczenia zegarowe.   Wykorzystanie TIK.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń :

-odczytuje godziny według wskazań na zegarze w systemie 12- godzinnym, 24-godzinnym;

-posługuje się pojęciami: doba, godzina, półgodziny, kwadrans, minuta, potrafi dokonać prostych obliczeń na godzinach ;

-posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

-rozróżnia godziny poranne i popołudniowe.

-ma świadomość, że punktualność to piękna cecha człowieka.

 

Pomoce dydaktyczne: modele zegara, karty pracy, tablica multimedialna.

Formy pracy : zbiorowa ( z całą klasą), indywidualna.

 

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

2. Rozwiązanie zagadki jako wprowadzenie do tematu.

Nauczyciel wita uczniów, po czym prosi o uważne wysłuchanie zagadki.

„Wszechświat przyspiesza i się rozszerza,

A on od początku jego wiek odmierza.”

 

3. Film dotyczący historii zegara: https://www.youtube.com/watch?v=gESdVXEUSVs

4. Wypowiedzi dotyczące filmu :

- Do czego służy zegar?

- Dlaczego zegar jest nam bardzo potrzebny?

- Jakie znacie rodzaje zegarów?

- Czym różni się zegar elektroniczny od innych zegarów?

 

5. Przypomnienie pojęć: doba, godzina, półgodziny, kwadrans, minuta- wyświetlenie grafiki pomocniczej na tablicy. Wykonanie ćwiczeń interaktywnych https://wordwall.net/pl/resource/2267493/matematyka/jednostki-czasu  .

 

6. Wskazywanie na modelach zegarów, godzin podanych przez nauczyciela- sprawdzenie poprawności wykonania zadania poprzez ustawianie zegara na tablicy interaktywnej- https://grydladzieci.edu.pl/zamyslone_wzgorze/lamiglowki/ustaw_zegar.html

 

7. Ćwiczenia w obliczeniach upływu czasu. https://wordwall.net/pl/resource/8656741/ile-czasu-up%C5%82yn%C4%99%C5%82o

 

8. Zakończenie zajęć:

- Powtórzenie najważniejszych pojęć z lekcji

- Udzielenie informacji na temat stopnia opanowania przez uczniów materiału.

- Pożegnanie. Nagrodzenie dzieci za pracę.

5.

Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej w klasie drugiej

 z wykorzystaniem narzędzi TIK

 

Temat: Doskonalenie umiejętności układania wyrazów w kolejności alfabetycznej.

Cele:

Uczeń:

- Zna alfabet

- Rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- Układa wyrazy w kolejności alfabetycznej

- Wie, że imiona piszemy wielką literą

- Układa zdania z wybranymi wyrazami

Pytanie kluczowe:

Czy potrzebna nam jest znajomość alfabetu?

Co by było gdybyśmy nie znali alfabetu?

Przebieg zajęć:

1.                  Powitanie, sprawdzenie obecności.

 

2.                  Wprowadzenie do tematu zajęć- obejrzenie „Bajki o literkach”

https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-polonistyczna/2-alfabet/

 

3.                   Powtórzenie alfabetu, rozmowa o tym, czy i do czego jest nam potrzebny alfabet. Zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach.

 

4.                  Praca w grupie - zadaniem uczniów będzie napisanie na karteczkach swoich imion i przyczepienie ich do tablicy w kolejności alfabetycznej.

 

5.                  Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej na tablicy interaktywnej https://wordwall.net/pl/resource/14787362/polski/kolejno%c5%9b%c4%87-alfabetyczna

 

6.        Każdy z uczniów wybiera sobie trzy wyrazy, z którymi ułoży zdania, przeczyta je na głos, a następnie zapisze w zeszycie.

 

7.       Spółgłoski, samogłoski – zabawa. Nauczyciel wymienia różne głoski – na samogłoski dzieci wykonują skłon, na spółgłoski wyskok w górę z klaśnięciem nad głową. Następnie wykonują zadanie na tablicy interaktywnej https://pisupisu.pl/klasa2/samogloski-i-spolgloski

 

8.        Zabawa w dokańczanie zdań (Grafitti). Czytanie i dokańczanie zdań podsumowujących zajęcia.

 

Alfabet jest nam potrzebny do......

Gdybym nie znał alfabetu...?

Dzięki temu, że znam literki mogę.....

 


 6.

Scenariusz lekcji

 

1.        

Nazwa szkoły/placówki

Szkoła Podstawowa w Długiem

2.        

Imię i nazwisko nauczyciela

Władysław Kruszewski

3.        

Przedmiot nauczania

Technika

4.        

Klasa

IV

5.        

Temat lekcji

Pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie - powtórzenie

6.        

Cel ogólny lekcji

1. Powtórzenie o rodzajach skrzyżowań dróg.

2. Powtórzenie zasad pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie.

7.        

Cele operacyjne lekcji

Uczeń:

Zna /wie

s  Rodzaje skrzyżowań

s  Hierarchię znaków i sygnałów na skrzyżowaniu

s  Co to jest pojazd uprzywilejowany i szynowy

Umie/potrafi

s  Wymienić zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu

s  Ustalić kolejność przejazdu przez skrzyżowanie

 

s   

 

8.        

Przebieg lekcji

(metody i aktywności
z zastosowaniem TIK)

1. Sprawdzenie obecności na zajęciach

2. Podanie tematu lekcji

3. Przypomnienie wiadomości o znakach drogowych

4. Przypomnienie podstawowych rodzajów skrzyżowań

5. Omówienie hierarchii znaków i sygnałów

6. Omówienie zasady „prawej ręki”

7. Podanie definicji pojazdu uprzywilejowanego i szynowego

8. Ćwiczenia praktyczne uczniów na tablicy interaktywnej w  
     ustalaniu kolejności przejazdu przez:

·         skrzyżowanie dróg równorzędnych

·         skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

·         skrzyżowanie z ruchem okrężnym

·         skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną

·         skrzyżowanie o ruchu kierowanym przez policjanta

 

                   z wykorzystaniem prezentacji interaktywnych na stronach  
                   internetowych:
              „Krzyżówki drogowe - berde”  oraz  „Skrzyżowania BRD”
 

9.        

Materiały i pomoce dydaktyczne (z zakresu wykorzystania TIK)

Podręcznik, zeszyt przedmiotowy, monitor interaktywny, komputer
(nauczyciela), projektor multimedialny.

10.    

Ocena wpływu stosowania TIK na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

Ćwiczenia z tablicą interaktywną:

 • aktywizują uczniów
 •  pozwalają na kontrolę poprawności wykonania zadań
 • podnoszą atrakcyjność zajęć

 

7.

Scenariusz lekcji

 

1.        

Nazwa szkoły/placówki

Szkoła Podstawowa w Długiem

2.        

Imię i nazwisko nauczyciela

Władysław Kruszewski

3.        

Przedmiot nauczania

Informatyka

4.        

Klasa

V

5.        

Temat lekcji

Tworzenie i formatowanie tabeli w edytorze tekstu

6.        

Cel ogólny lekcji

Nabycie umiejętności tworzenia i formatowania tabeli;.

7.        

Cele operacyjne lekcji

Uczeń:

 

doskonali:

·        zasady tworzenia tabeli;

·        sposoby formatowania tekstu w programie Word;

·        umiejętność wyrównania tekstu;

nabywa:

·        umiejętność sprawnego poruszania się między komórkami tabeli;

·        umiejętność zaznaczania komórki, wiersza i kolumny;

·        umiejętność dodawania i usuwania wierszy i kolumn w tabeli;

·        umiejętność scalania komórki;

·        umiejętność obramowania i formatowania tabeli;

·        umiejętność wyrównania tekstu w komórce;

umie:

         ustalić budowę tabeli;

         wstawić tabelę do dokumentu;

         zaznaczyć fragmenty tabeli;

         wstawić do tabeli nowy wierszy i kolumnę, usunąć wiersz i kolumnę;

         sformatować tabelę poprzez obramowanie i cieniowanie;

         zapisać utworzoną tabelę na dysku twardym;

         zapisać utworzoną tabelę na dysku twardym;

 

8.        

Przebieg lekcji

(metody i aktywności
z zastosowaniem TIK)


 
Część organizacyjna:

Powitanie, sprawdzenie obecności, wpisanie do dziennika lekcyjnego tematu zajęć.

Wprowadzenie do tematu: Przypomnienie poznanych wcześniej informacji:

kolumny- komórki leżące w jednej linii pionowej; wiersze- komórki leżące w jednej linii poziomej; komórka- pole na przecięciu wiersza i kolumny.

Podanie tematu lekcji i omówienie celów:

Temat: Tworzenie i formatowanie tabeli w edytorze tekstu.

Objaśnienie uczniom sposobu tworzenia tabeli:

Ø  Tabelę tworzymy, korzystając z opcji menu Tabela- Wstaw –Tabela w oknie dialogowym ustalamy w określonych polach liczbę kolumn i liczbę wierszy, możemy też zmienić standardową szerokość kolumn i kliknąć przycisk

Schemat tworzenia tabeli:

a)      Otwieramy menu Tabela/Wstaw/Tabela…

b)      Wprowadzamy liczbę potrzebnych kolumn i wierszy np.: 2 kolumny i 5wierszy.

c)       Zmieniamy format tabeli:

Ø  uaktywnij pasek narzędziowy Tabele i krawędzie (menu Widok/Paski narzędzi/Tabele i krawędzie);

Ø  używając przycisków w pasku narzędziowym Tabele i krawędzie można zmienić:

a)         Zaznaczamy tabelę klikając przed tabelą lewym przyciskiem myszki i przeciągając.

b)         Odznaczamy tabelę, klękając lewym przyciskiem myszy poza obszarem tabeli.

c)         Jeśli chcemy zaznaczyć tylko jeden wiersz to klikamy przed wierszem, gdy pojawi się biała strzałka.

d)         W tabeli możemy dodawać kolumny i wiersze zaznaczając odpowiednio wiersz lub kolumnę.

Jeśli chcemy dodać wiersz to: zaznaczamy wiersz w tabeli klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy z menu wstaw wiersze.

Jeśli chcemy wstawić kolumnę to zaznaczamy kolumnę klikamy prawym klawiszem myszy wybieramy z menu wstaw kolumny.

e)         W tabeli możemy usuwać komórki i wiersze zaznaczając odpowiednio wiersz lub kolumnę.

Jeśli chcemy usunąć wiersz to: zaznaczamy wiersz w tabeli klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy z menu usuń wiersze.

Jeśli chcemy usunąć kolumnę to zaznaczamy kolumnę klikamy prawym klawiszem myszy wybieramy z menu usuń kolumny.

f)         Jeśli do tabeli wpisujemy dane, które nie mieszczą się w komórce to możemy dopasować jej zawartość poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy    na linie.

g)         Po tabeli możemy przemieszczać się za pomocą strzałek lub klawisza Tab kiedy użyjemy klawisza Tab w ostatniej komórce utworzy nam się kolejny wiersz.

h)         Wiersze możemy też dodawać klikając za wierszem na klawisz ENTER.

 

9.        

Przebieg lekcji -

zadania

Zadanie 1

Tabela 1

Uczniowie tworzą tabelę składającą się z 2 wierszy i 3 kolumn. Tabela ma 6 komórek.

Tabela 2

Uczniowie tworzą tabelę składającą się z 4 wierszy i 6 kolumn. Tabela ma 24 komórki. W Tabeli 2 uczniowie mają za zadanie:

•           wpisać swoje imię w drugiej kolumnie w trzecim wierszu,

•           komórkę w czwartej kolumnie i w drugim wierszu zamalować na kolor czerwony,

•           zamalować na zielono 4 wiersz tabeli,

•           do tabeli dostaw dwa wiersze i jedną kolumnę,

•           zmienić obramowanie tabeli na kolor niebieski.

Zadanie 2

W szkole jest organizowana wycieczka.

Otrzymałeś zadanie przygotowania dla Dyrektora szkoły informacji o wyjeździe. Przygotuj następującą tabelę: utwórz tabelę składającą się z 8 kolumn i 9 wierszy. Zadaniem uczniów jest sformatować tabelkę.

Uczniowie korzystają z zaznaczania komórek i scalania ich.

Jeśli chcą dopasować szerokość tabeli do tekstu to muszą najechać na linię łączącą kolumny i kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wtedy komórki się dopasują.

Kolorują tabelkę – na dowolny kolor zmieniają krawędzie tabeli i kolory komórek. Wstawiają w tabelce dodatkowe wiersze.


Część podsumowująca:

Sprawdzenie wykonanej pracy.

Ocena pracy uczniów.

 

10.    

Materiały i pomoce dydaktyczne (z zakresu wykorzystania TIK)

Podręcznik, zeszyt przedmiotowy, monitor interaktywny, komputer
(nauczyciela), projektor multimedialny.

11.    

Ocena wpływu stosowania TIK na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

Ćwiczenia z tablicą interaktywną:

 • aktywizują uczniów
 •  pozwalają na kontrolę poprawności wykonania zadań
 • podnoszą atrakcyjność zajęć

 

 8. 

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV

ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Klasa: IV

2. Dział: Ułamki dziesiętne

3. Temat: Zamiana ułamków

4. Wymagania:

a) Podstawowe

Uczeń:

·         opisuje część danej całości za pomocą ułamka;

·         przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie;

·         zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego;

·         zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą;

b) Ponadpodstawowe

Uczeń:

 • doskonali umiejętności zapisywania ułamka zwykłego o mianowniku 10,100,100,1000…w postaci ułamka dziesiętnego
 • doskonali umiejętności zapisywania i odczytywania ułamków dziesiętnych
 • doskonali umiejętności zamiany ułamka dziesiętnego skończonego na ułamek zwykły nieskracalny

5. Formy pracy

 Indywidualna

6. Metody pracy

·         praca z tablicą interaktywną – ćwiczenia praktyczne

·         praca indywidualna

7. Środki dydaktyczne

 Podręcznik, tablica interaktywna

8. Przebieg lekcji:

a) Faza przygotowawcza

Wprowadza uczniów w treści nowego tematu lekcji. Sformułowanie celu lekcji.

b) Faza realizacyjna

Ø  Nauczyciel wyjaśnia jak zamieniamy ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe lub liczby mieszane? – wykorzystanie tablicy interaktywnej.

Ø  Nauczyciel zapisuje na tablicy interaktywnej wybrane ułamki dziesiętne, następnie każdy uczeń:

– głośno odczytuje ułamek dziesiętny,

– zapisuje go na tablicy interaktywnej w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej,

– odczytuje zapisany ułamek lub liczbę mieszaną, wskazując licznik i mianownik.

Ø  W zależności od tempa pracy klasy rozwiązywanie zadań z podręcznika z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

c) Faza podsumowująca

 Nauczyciel podsumowuje lekcję utrwalając nowo poznane pojęcia.

 


9.

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE VII

ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Klasa: VII

2. Dział: Układ współrzędnych

3. Temat: Punkty w układzie współrzędnych

4. Wymagania:

a) Podstawowe

Uczeń:

• rysuje prostokątny układ współrzędnych;

• odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych;

• zaznacza punkty w układzie współrzędnych.

b) Ponadpodstawowe

Uczeń:

• rysuje w układzie współrzędnych figury o podanych współrzędnych wierzchołków.

5. Formy pracy

 Indywidualna, grupowa.

6. Metody pracy

Praca z podręcznikiem. Wykonanie ćwiczeń na tablicy interaktywnej.

7. Środki dydaktyczne

 Podręcznik, tablica interaktywna

8. Przebieg lekcji:

a) Faza przygotowawcza

Wprowadza uczniów w treści nowego tematu lekcji. Sformułowanie celu lekcji.

b) Faza realizacyjna

Ø  Wprowadzenie pojęć związanych z prostokątnym układem współrzędnych na płaszczyźnie – wykorzystanie tablicy interaktywnej:

− Co to jest układ współrzędnych?

− Jak nazywają się osie układu współrzędnych?

− Wprowadzenie pojęcia początku układu współrzędnych.

− Wprowadzenie definicji współrzędnych punktu na płaszczyźnie.

− Przedstawienie sposobu odczytywania współrzędnych punktu.

− Zapoznanie ze sposobem zaznaczania punktu o danych współrzędnych.

Ø  Ćwiczenia w odczytywaniu współrzędnych zaznaczonych punktów i zaznaczaniu punktów o danych współrzędnych.

Przy użyciu tablicy interaktywnej zaznaczanie i odczytywanie indywidualne przez każdego ucznia na tablicy poszczególnych punktów na stronie MATZOO.

W zależności od tempa pracy klasy rozwiązywanie zadań z podręcznika z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

c) Faza podsumowująca

 Nauczyciel podsumowuje lekcję utrwalając nowo poznane pojęcia.

 


10.

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI TIK

 

Klasa: 4

Temat: Revision. Powtórzenie wiadomości. Cele lekcji:

      uczeń zna i prawidłowo stosuje słownictwo z zakresu: rodzina, wygląd zewnętrzny.

      uczeń zna i prawidłowo stosuje czasownik "have got" w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających,

      uczeń potrafi opisać co kto ma oraz krótko opisać wygląd zewnętrzny. Treści z podstawy programowej:

      Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych leksykalnych i gramatycznych w zakresie tematów rodzina i człowiek (wygląd zewnętrzny) oraz czasownik "have got",

      Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

      Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia.

      Uczeń współdziała w grupie.

      Uczeń dokonuje samosprawdzenia, autokorekty i samooceny.

Metody pracy: komunikacyjna, audiolingwalna oraz metody aktywizujące, wykorzystujące ćwiczenia z aplikacji internetowej.

Formy pracy: indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca z całą klasą.

Materiały, pomoce dydaktyczne: monitor interaktywny, platforma wordwall.net, słownik angielsko- polski online – Diki.pl, zeszyt ćwiczeń K. Stannett Brainy kl.4 wyd. Macmillan.

 

PRZEBIEG LEKCJI

1.      Podanie tematu oraz celów lekcji. Uczniowie notują w zeszycie.

2.      Rozgrzewka uczniowie rozwiązują parami ćwiczenia na platformie wordwall.net:

-      https://wordwall.net/pl/resource/11123684/angielski/brainy-4-unit-4-family (powtórzenie nazw członków rodziny),

-       https://wordwall.net/pl/resource/9599063/angielski/brainy-4-unit-4-family     (powtórzenie nazw członków rodziny),

-                                       https://wordwall.net/pl/resource/9794767/angielski/brainy-4-unit-4-s-got-ve-got


(powtórzenie odmiany czasownika have got)

-            https://wordwall.net/pl/resource/8366754/angielski/uporz%c4%85dkuj-zdania-brainy-4- unit-4-lesson-2 (powtórzenie zasad budowania zdań z czasownikiem have got)

-                                          https://wordwall.net/pl/resource/10060222/angielski/brainy-4-unit-4-hair-order (powtórzenie kolejności przymiotników podczas opisywania włosów)

3.      Uczniowie w grupach/parach rozwiązują ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (str. 41) wspierając się i wyjaśniając sobie nawzajem wątpliowści. W razie potrzeby korzystają ze słownika internetowego.

4.      Nauczyciel, korzystając z oprogramowania do podręcznika, prezentuje poprawne odpowiedzi i wyjaśnia problematyczne kwestie.

5.      Zakończenie chętni uczniowie wypowiadają się na temat tego, co było dla nich łatwe, z czym mieli trudności, jak mogą nad tym pracować, co im się podobało w lekcji, a co nie.

 

Opracowanie: Agnieszka Zgrzebska